Select Page

Seznam veljavnih predpisov na področju osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega šolstva in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Področje osnovnošolskega izobraževanja

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP)

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Dostopnost