Select Page

Informacije za učence in starše 2021/22

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je obvezno za vse učence.

Ob koncu 6. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete:

  • Slovenščino,
  • matematiko,
  • prvi tuji jezik.

Ob koncu 9. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete:

  • Slovenščino,
  • matematiko,
  • tretji predmet, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. V šolskem letu 21/22 je to TUJI JEZIK.

Temeljni namen NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

Dosežek učenca pri NPZ-ju ima formativno funkcijo in ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Prav tako niso dosežki NPZ namenjeni temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja.

Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo NPZ v tem šolskem letu prostovoljno.

Več informacij: Ric – NPZ

Dostopnost