Select Page

Pravila šolske prehrane OŠ Rače 2024

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani – (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23) je Svet Zavoda OŠ Rače na 10. redni seji dne 22. 2. 2024 po predhodni obravnavi z učenci, na učiteljskem zboru zavoda ter Svetu staršev OŠ Rače sprejel naslednja

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE OSNOVNE ŠOLE RAČE

1. člen
(vsebina in cilji)

S temi pravili se v Osnovni šoli Rače (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo:
– evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov;
– določanje časa in načina odjave posameznega obroka;
– ravnanje z neprevzetimi obroki;
– načine seznanitve učencev in staršev.

2. člen
(šolska prehrana)

• Šolska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk.
• Šolska prehrana obsega malico, zajtrk, kosilo in popoldansko malico.
• Šola za vse učence obvezno organizira malico.
• Kot dodatno ponudbo lahko šola organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Dietne obroke organizira šola v okviru dodatne ponudbe v skladu s svojimi zmožnostmi.
• Cena malice je vrednost, po kateri šola zagotavlja malico učencem. Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Ceno ostalih obrokov določi Svet zavoda na predlog ravnatelja.
• Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
• V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
• Na območju šole ter na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače.
• V zbornicah oziroma prostorih, ki so namenjeni izključno zaposlenim na šoli oziroma vzgojno-izobraževalnih zavodih, so lahko, ne glede na določbo osmega odstavka tega člena, nameščeni prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov.
• Prinašanje hrane in pijače je v šolo prepovedano zaradi možnosti širjenja alergenov.

3. člen
(organizacija)

Šola izvede nabavo živil, pripravo, razdeljevanje obrokov, vodi potrebne evidence ter izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano in drugo.

4. člen
(plačilo šolske prehrane)

• Učenec oziroma starši šoli plačajo šolsko prehrano.
• Višina plačila za šolsko prehrano se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva, ki jih prispevajo občine, iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih sredstev.

5. člen
(prijava na šolsko prehrano)

• Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi. Prijava se odda razredniku ali svetovalnemu delavcu.
• Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.
• Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.
• Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

6. člen
(skupina za prehrano)

Ravnatelj lahko imenuje skupino za prehrano, ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane.
Priporočena sestava skupine:
• pomočnik ravnatelja,
• organizator šolske prehrane,
• šolska svetovalna delavka,
• vodja šolske kuhinje,
• strokovni delavec razredne ali predmetne stopnje,
• predstavnik staršev,
• predstavnik učencev.

Predsednika komisije iz prejšnjega odstavka imenujejo člani na prvi konstitutivni seji.
Skupina za prehrano je imenovana do preklica. Članu lahko preneha mandat:
• na lastno željo,
• če mu preneha delovno razmerje na šoli.
Ko preneha mandat članu skupine, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas do izteka mandata.

Skupina za šolsko prehrano se seznanja in osredotoča na navedena vsebinska področja:
• enkrat letno z anketo preveri stopnjo zadovoljstva uporabnikov.
• obravnava mnenja in stališča otrok, mladostnikov in staršev o šolski prehrani.
• oblikuje predloge in pobude v skladu s smernicami prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
• seznanja se s stanjem in pobudami za izboljšave na področju ravnanja z odpadno in zavrženo hrano.

7. člen
(odjava posameznih obrokov)

• Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
• Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
• Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 8.00, oziroma v primeru bolezni otroka ali izrednih okoliščin isti dan in sicer do 8.00. Odjava je možna po telefonu, preko elektronske pošte (odjava@osrace.si) ali preko spletnega obrazca za odjavo prehrane.

8. člen
(obveznosti)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bodo:
• spoštovali pravila šolske prehrane,
• pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
• šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

9. člen
(seznanitev učencev in staršev)

Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz prejšnjega člena pravil, subvencioniranju malice oziroma kosila ter o načinu uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta ali ob spremembi predpisov. Starše in učence šola do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletne strani šole.

10. člen
(neprevzeti obroki)

Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti (malice do 10.30, kosila do 14.45), šola brezplačno odstopi drugim učencem lahko pa tudi humanitarnim organizacijam, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij.

11. člen
(notranje spremljanje)

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
Zadovoljstvo učencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo učenci in starši.

12. člen
(subvencija za malico in kosilo)

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice in enega kosila dnevno na učenca iz socialno manj vzpodbudnega okolja.
13. člen
(upravičenci do subvencije za malico oziroma kosilo)
• Upravičenci do subvencije za malico in kosilo so tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.
• Učenci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.
• Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena ima učenec iz prvega odstavka tega člena, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za prvi dan odsotnosti.

14. člen
(evidence šolske prehrane)

• Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega naslednje podatke o otroku oziroma učencu, prijavljenem na šolsko prehrano:
– ime in priimek ter naslov,
– EMŠO,
– naziv šole, razred in oddelek izobraževalnega programa,
– ime in priimek staršev ter naslov,
– številka odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za malico,
– datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do otroškega dodatka oziroma subvencije za malico,
– višina subvencije za malico,
– podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, podatek o namestitvi v rejniško družino in podatek, da je učenec prosilec za azil,
– datum prijave na malico oziroma kosilo,
– vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
– število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.
• Podatke iz pete, šeste in sedme alineje prvega odstavka tega člena šola pridobi iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Če navedenih podatkov ni mogoče pridobiti iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, jih šola pridobi od pristojnih centrov za socialno delo oziroma od učenca oziroma staršev.
• Do osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.
• Šola lahko drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oziroma zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih učencev.
• Šola na zahtevo ministrstva sporoči statistične in analitične podatke o šolski prehrani.
• Podatki iz evidenc po tem členu se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izvrševanja tega zakona ter se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Šola obdeluje podatke iz svoje evidence za namen izvajanja tega zakona, uporablja jih tudi za namen zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem.
• Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev ni razvidna.
• Podatki se v evidenci iz prvega odstavka tega člena hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec upravičen do šolske prehrane.

15. člen
(strokovno spremljanje)

S strokovnim spremljanjem se ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje. Strokovno spremljanje načrtuje in izvaja javni zdravstveni zavod, ki opravlja dejavnost javnega zdravja, v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost javnega zdravja. Strokovno spremljanje na posameznem vzgojno-izobraževalnem zavodu izvede tudi na pobudo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(veljavnost pravilnika)
Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani in oglasni deski šole.

Rače, 22. februar 2024

Predsednica Sveta zavoda OŠ Rače: Kristina Ištvan

Dostopnost