Select Page

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekoprogramski svet skupaj načrtuje okoljske dejavnosti naše šole, določa cilje delovanja ekošole, jih sproti evalvira ter skrbi, da so vsi na šoli seznanjeni s projektom in vključeni v projekt Ekošola kot način življenja. Glede na naravo dejavnosti, ki potekajo v šoli, vključujemo v projekt tudi različne predstavnike lokalne skupnosti.

Člani ekoprogramskega sveta v šolskem letu 2022/2023 so:

 • Boštjan Škreblin ─ koordinator ekošole,
 • Katja Stupan ─ koordinator ekošole,
 • Rolando Lašič ─ ravnatelj,
 • Romana Zupančič – pomočnica ravnatelja,
 • Marija Zavernik – učiteljica,
 • učenci ─ vsak razred po dva predstavnika.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo;
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu;
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti;
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole;
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov;
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci;
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost;
 • spodbujati in povečati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej;
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi;
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose;
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine;
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju;
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Še več o ekošoli: https://ekosola.si/.

Dostopnost