Select Page

UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), leposlovno gradivo pa je razvrščeno po starostnih stopnjah. Tujejezično leposlovno gradivo je nameščeno v namenskih učilnicah za pouk tujega jezika. V nekaterih učilnicah so urejeni tudi bralni kotički.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan po urniku poslovanja knjižnice.

KNJIŽNIČNI RED
1. ČLANSTVO IN IZKAZNICA
Vsi učenci in zaposleni v šoli ter v vrtcu so lahko člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.
Poškodovano ali izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z drugo knjigo.

2. ČAS ODPRTOSTI
Knjižnica je odprta vsak dan po urniku, ki je izobešen pred vhodom v knjižnico. Istočasno je odprta tudi čitalnica, razen kadar v njej poteka pouk.

3. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Uporabniki knjižnice si lahko izposodijo knjige na dom ali v čitalnici.
Izposojevalni roki: leposlovne knjige: 14 dni
Poučne knjige: 7dni

Neknjižno gradivo (kasete, videokasete, zgoščenke, igrače) je namenjeno pouku, zato si ga načeloma ni možno izposoditi na dom. Gradivo se lahko izposodi za delo v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi in revije) si lahko uporabniki izposodijo na dom le v petek in ga v ponedeljek tudi vrnejo, sicer pa je na voljo za izposojo v čitalnici.

Medknjižnična izposoja gradiva je brezplačna iz drugih šolskih knjižnic, izposoja pridobljenega gradiva iz splošnih knjižnic pa je plačljiva.

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.
Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.

INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE
Je pedagoško delo in poteka vsak dan od 7.30 do 13.30:

  • individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva;
  • pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog, priprav za pouk ipd.

SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE
Pri skupinskem bibliopedagoškem delu:

  • učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo, in druge informacijske vire;
  • učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva;
  • učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih zaznajo uporabljati za tekoče informiranje;
  • učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljajo globalno informacijsko orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij;
  • spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela;
  • starši prvošolčkov in njihovi otroci se na prvem skupnem roditeljskem sestanku seznanijo s šolsko knjižnico in njenimi dejavnostmi, z otroki brskajo po literaturi, ki je namenjena tej starostni kategoriji, in spoznajo vrednote pravljic, s katerimi lahko otrokom razlagajo neznano, s katerimi se lahko skupaj igrajo in pogovarjajo o njih;
  • učenci se ob reševanju knjižnih ugank navajajo samostojno iskati informacije iz gradiva, ki jim je na voljo v šolski knjižnici, in uporabiti znanje v različnih situacijah;
  • v času Andersenovih dni spoznajo veličastnost H. C. Andersena in vrednost njegovih pravljic, skozi zgodbo doživijo pravljičarjevo žalostno življenje, ki je oblikovalo njegove pravljice.

BRALNA ZNAČKA
Knjižničarka pripravi priporočilni seznam branja za bralno značko za učence od 5. do 9. razreda, ki zajema najsodobnejšo in aktualno literaturo, primerno starostni stopnji učencev.

KNJIŽNE UGANKE
Učenci bodo vsak mesec reševali novo tematsko knjižno uganko. Reševalci, ki bodo pravilno rešili knjižno uganko in bodo izžrebani, bodo nagrajeni s knjižno nagrado. Uganke bodo sestavljene po stopnjah: za vsako triado posebej.

TEDEN OTROKA, VESELI DECEMBER, ANDERSENOVI DNEVI
V tednu otroka (prvi teden v oktobru) in v času veselega decembra (zadnji teden pouka pred novoletnimi počitnicami) se v knjižnici izvajajo pravljični dnevi za vse učence 1. in 2. triade.
2. aprila je mednarodni dan pravljic. Tega dne potekajo pravljične ure Andersenovih pravljic.

BILTEN NOVOSTI
Vsake tri mesece je natisnjen Bilten novosti šolske knjižnice, ki je namenjen vsem strokovnim delavcem šole. V njem so predstavljene vse novitete s krajšimi predstavitvami in namembnostjo.
Učenci so z novitetami seznanjeni sprotno z razstavami knjižnih novosti in s plakati.

SODELOVANJE Z UČENCI
Učencem so namenjene pogovorne ure, katerih se radi udeležujejo zaradi sproščenega klepetanja. Za učence s specifičnimi osebnostnimi težavami se izvaja biblioterapija, s pomočjo katere spregovorijo tudi o svojih problemih, kar se je doslej že pokazalo kot dobra praksa.

ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD
Kot vse slovenske osnovne šole ima tudi naša učbeniški sklad. Sklad upravlja po Pravilniku o učbeniških skladov skrbnik učbeniškega sklada.
V skladu so lahko le tisti učbeniki, ki jih vsako leto znova potrdi komisija pri Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, šolstvo in šport RS za tekoče šolsko leto. Za učence je izposoja učbenikov iz sklada brezplačna, obrabnino krije ministrstvo in je namenjena nakupu novih učbeniških kompletov ali posameznih učbenikov (praviloma mora biti en naslov učbenika v uporabi najmanj tri leta) ter stroškom upravljanja sklada.

Dostopnost