Select Page

Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. oktobra 2012 (MUV 23/2012). V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico ter del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Enajst oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:
SVET ZAVODA je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja:
Maja Kirn
Bruno Jereb
Sandra Majcen

3 predstavniki staršev:
Aleksander Zidanšek (podpredsednik)
Jadranja Donaj
Tanja Bitić

5 predstavnikov šole:
Kristina Ištvan (šola – predsednica)
Anja Lešič (šola)
Janja Milošič (šola)
Nina Pušenjak (vrtec)
Maja Kancler (vrtec)

Odgovorne osebe

RAVNATELJ – Rolando Lašič
POMOČNICA RAVNATELJA – Romana Zupančič
POMOČNICA RAVNATELJA ENOTE VRTCA – Nina Brezner

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2018/2019 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši:

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.
ODDELČNE UČITELJSKE ZBORE sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in razrednik.
RAZREDNIK
STROKOVNI AKTIVI

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov:

aktiv 1. triletja,
aktiv 2. triletja,
aktiv 3. triletja,
aktiv slovenščine,
aktiv tujih jezikov,
aktiv učiteljev GUM, LUM, GO,
aktiv učiteljev športne vzgoje,
aktiv naravoslovja,
aktiv matematike,
aktiv družboslovja in
aktiv OPB.

KNJIŽNIČARKA – Martina Brodej
ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Aleš Štaher.

VRTEC

VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.
STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.

SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli

Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:
Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
Tamara Gomaz (pedagoginja),
Tina Ištvan (učiteljica za DSP),
Saša Brodnjak (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora.

ORGANIZACIJA UČENCEV

  • ODDELČNA SKUPNOST – učenci so organizirani v 19 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.
  • ŠOLSKA SKUPNOST – koordinira delo oddelčnih skupnosti.
  • OTROŠKI PARLAMENT – je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.

ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi upravni odbor v sestavi:

  • Žan Bedenik,
  • Ana Kajzer,
  • Petra Vodošek,

kot predstavniki zavoda in

  • Marina Koren Dvoršak (predsednica),
  • Maja Rožman,
  • Jadranka Donaj,
  • Magda Založnik Dokl,

kot predstavnice staršev.

DRUGE SLUŽBE

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
poslovna sekretarka je Irena Pauman
računovodja je Benjamin Peršuh

TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE
hišnika: Matjaž Rudolf, Simon Ajd
kuharji: Gregor Frangež (vodja), Darinka Mlakar, Marjetka Planinšek, Marjetka Novak
čistilke: Brigita Guzmar, Ivica Veber, Zlatka Zorec, Suzana Breznik, Benc Ivanka
organizatorka vadbe v športni dvorani: Gjurgjica Paunovikj
čistilka v športni dvorani: Zlatka Mergeduš

TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA
čistilki: Dragica Zelenik, Martina Majer, Branka Topolovec
hišnika: Matjaž Rudolf, Simon Ajd
kuharja: Dejan Lašič, Alenka Weiss, Mirjam Mesarič

Dostopnost