Select Page
Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA RAČE
Naslov: Grajski trg 1, 2327 RAČE
TELEFON:  
Tajništvo: +386 2 609 71 10
Ravnatelj: +386 2 609 71 11, +386 40 804 485
Svetovalna služba, pedagoginje: +386 2 609 71 12, +386 2 609 71 19
Pomočnica ravnatelja : +386 2 609 71 13
Računovodstvo: +386 2 609 71 14
Kuhinja: +386 2 609 71 15
Zbornica: +386 2 609 71 16
Knjižnica: +386 2 609 71 17
Telovadnica: +386 2 609 71 18
Transakcijski račun: SI56 0129 8603 0676 659
Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292000
Enota šole: Enota vrtca pri OŠ Rače
Naslov vrtca: Ulica Lackove čete 17, 2327 RAČE
Telefon vrtca: +386 2 608 09 01 (II. starostno obdobje)

+386 2 608 09 02 (I. starostno obdobje)

+386 31 713 139 dežurna igralnica

Ravnatelj: vcard

 

 

 

Rolando Lašič

Elektronski naslov ravnatelja: rolando@osrace.si
Pomočnica ravnatelja: vcard
 
  
Romana Zupančič
Elektronski naslov pomočnice ravnatelja: romana@osrace.net
Elektronski naslov šole: tajnistvo@osrace.si
Spletni naslov šole: www.osrace.si
Spletni naslov vrtca: vrtec.osrace.si
URADNE URE: torek, sreda, četrtek od 10.00 do 12.00.

 

PREDSTAVITEV

Osnovna šola Rače je javni vzgojno-izobraževalni zavod na področja osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, v čigar sestavo sodi enota vrtca Rače. Ustanovitelj je Občina Rače-Fram. Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Rače. Sedež zavoda je na Grajskem trgu 1 v Račah. Skrajšano ime zavoda je OŠ Rače. Ime enote vrtca je Osnovna šola Rače – Vrtec Rače. Zavod vodi ravnatelj Rolando Lašič, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu pomaga pomočnica ravnatelja v šoli – Romana Zupančič in pomočnica ravnatelja v vrtcu – Nina Brezner. Začetek šolstva v Račah sega v davno leto 1873. Leta 1961 postane šola popolna osemletka. Leta 1979 dobi šola prvo telovadnico in 1990 nadzidek z nekaj učilnicami za predmetni pouk in knjižnico. V letu 2001, za potrebe nastajajoče 9-letke, šola pridobi dve učilnici v mansardi, računalniško učilnico, nekaj kabinetov in povečano knjižnico. Leta 2007 k osnovni šoli dozidajo še športno dvorano z vsemi spremljajočimi prostori. V letu 2011 smo program predšolske vzgoje iz starega objekta, ki je bil zgrajen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, preselili v novozgrajen osem-oddelčni vrtec, ki je bil leta 2020 razširjen s tremi dodatnimi igralnicami. V letu 2024 je na šoli 19 oddelkov (403 učenci) in 11 oddelkov v vrtcu (198 otrok).

USTANOVITELJ
Osnovno šolo Rače, v čigar sestavo sodi tudi Enota vrtca pri OŠ Rače, je ustanovila Občina Rače-Fram z odlokom o ustanovitvi.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Zgornja Gorica, Spodnja Gorica, Brezula, Rače in del Ješence.

ŠOLSKI PROSTOR
Osnovna šola se nahaja v središču Rač. Število učilnic, matičnih in namenskih, je šestnajst. Oddelki razredne stopnje imajo pouk v učilnicah 1. nadstropja starega dela šole in nadzidka, oddelki predmetne stopnje pa v učilnicah pritličja, kjer imajo kabinetni pouk. Učilnice in druge prostore uporabljamo za pouk v rednem in razširjenem programu. V sklop šole spadajo tudi velika in mala športna dvorana ter zunanja igrišča. Šolsko dvorišče z igrišči in travnatimi površinami je ograjeno in s tem ločeno od prometnih poti.

ORGANI ŠOLE

  1. svet zavoda
  2. ravnatelj
  3. strokovni organi
  4. svet staršev

ORGANI UPRAVLJANJA
Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Strokovni organi v šoli so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razrednik in
  • predmetni strokovni aktivi.

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Učenci naše šole uveljavljajo lastne interese preko predstavnikov oddelčnih skupnosti na sestankih šolske skupnosti, ki jih sklicuje njen predsednik. Volijo ga predstavniki oddelčnih skupnosti iz svojih vrst in sicer za obdobje dveh let. Delo šolske skupnosti usmerja mentorica šolske skupnosti, ki na začetku novega šolskega leta skliče sestanek skupnosti z novoizvoljenimi predstavniki oddelčnih skupnosti. na sestanku se sprejme program dela za tekoče šolsko leto in določi datum sklica Šolskega parlamenta, ki obravnava tematiko regijskega parlamenta, katerega skliče Zveza prijateljev mladine. Mentorici šolske skupnosti sta Martina Kovač in Tatjana Tramšek, ki tudi vodita šolski parlament. Otroški parlament je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sklicih s predstavniki oddelčnih skupnosti in mentorjem, obravnava ugotovitve oddelčnih skupnostih o razpisani otroški problematiki. Mentor praviloma skliče parlament na začetku šolskega leta, ko izbere predstavnike za sklic območnega parlamenta v Mariboru, in ob koncu šolskega leta, ki ugotavlja uspešnost pristopov posameznih oddelčnih skupnosti do razpisane otroške problematike.

Dostopnost