Select Page

Rače so v 19. stoletju spadale v šolski okoliš slivniške osnovne šole. V začetku šolskega leta 1869 se je za ustanovitev šole v Račah močno zavzemal raški trgovec in župan Franc Bothe. Enorazredna ljudska šola v Račah je bila slovesno odprta 16. junija 1873. Prvi učitelj na šoli v Račah je bil Janez Muršec. Poučeval je od leta 1873 do leta 1878.

Od ustanovitve šole do leta 1880 so poučevali v hiši gospoda Botheja. Premožni trgovec je na lastne stroške opremil učilnico z vsemi potrebnimi učili in drugim šolskim inventarjem. Od leta 1880 dalje so poučevali v graščini. Med tem časom pa so razmišljali o gradnji novega šolskega poslopja. Pomemben učitelj iz tega obdobja je Ivan Paulšek, ki je poučeval v Račah od leta 1881 do leta 1921.

Ivan Paulšek

Pri vaščanih je zelo vzpodbujal gradnjo nove šole in pobiral prispevke zanjo. V gradu se je poučevalo do leta 1885. Šola je leta 1885 dobila nov lastni dom v hiši številka 58. V letu 1893 so postavili krasno enonadstropno poslopje. Šola je hkrati postala dvorazrednica in uveden je celodnevni pouk.

Poslopje ljudske šole zgrajene 1893

9. avgusta 1911 se je šola razširila iz dvorazrednice v trirazrednico. V ta namen je bil del stanovanja šolskega upravitelja Ivana Paulška predelan v učilnico, k stanovanju pa se je prizidala šolska kuhinja. Leta 1911 je nastopila službo v raški šoli učiteljica Marija Vokač Lutman, ki je kar 37 let posvetila vzgoji raških otrok. Šola v Račah je dobila 30. julija 1927 četrti razred in je ostala štirirazrednica vse do leta 1937, ko se je zaradi večjega števila učencev povečala v petrazrednico. 9. oktobra 1945 je bil ukinjen 5. oddelek  na šoli. Oktobra 1952 je bila v Račah ustanovljena nižja gimnazija v prostorih sedanje trgovine z gradbenim materialom KZ Rače (pri sedanjem nogometnem igrišču). Leto 1957 prinese združitev osnovne šole in nižje gimnazije v osemletko.

29. oktobra 1961 zgradijo prizidek s šestimi učilnicami in veliko kolesarnico k poslopju šolske zgradbe zgrajene leta 1893. Pogoji za vzgojno izobraževalno delo so se s tem bistveno izboljšali.

Leta 1979 k šoli dogradijo štiri učilnice s kabineti, kuhinjo in telovadnico. Leta 1990  se zgradi nadzidek z nekaj učilnicami in knjižnico. V letu 2001, za potrebe nastajajoče 9-letke, šola pridobi dve učilnici v mansardi, računalniško učilnico, nekaj kabinetov in povečano knjižnico. Leta 2007 k osnovni šoli dozidajo še športno dvorano z vsemi spremljajočimi prostori.

Dostopnost