Select Page

PREDSTAVITEV ŠOLE IN ŠOLSKEGA OKOLIŠA

ZGODOVINA

Začetek šolstva v Račah sega v davno leto 1873. Prva šola je bila zgrajena kot dvorazrednica leta 1893, leta 1911 so jo prvič temeljiteje dozidali v trirazrednico. Leta 1961 postane s temeljito dozidavo popolna osemletka. Leta 1979 dobi šola prvo telovadnico in 1990 nadzidek z nekaj učilnicami za predmetni pouk in knjižnico. Enajst let kasneje za potrebe nastajajoče 9-letke šola pridobi dve učilnici v mansardi, računalniško učilnico, nekaj kabinetov in povečano knjižnico. Leta 2007 k osnovni šoli dozidajo še športno dvorano z vsemi spremljajočimi prostori. V letu 2019 šola pridobi novo učilnico, ki je namenjena glasbenemu pouku in gospodinjstvu.

Imamo 12 predmetnih učilnic, 10 matičnih učilnic, knjižnico, veliko telovadnico s tremi vadbenimi prostori in malo telovadnico ter računalniško učilnico.

USTANOVITELJ

Ustanovitelj Osnovne šole Rače je Občina Rače-Fram. Odlok o ustanovitvi je bil sprejet na 19. redni seji Sveta Občine Rače-Fram 6. 12. 1996 (MUV, 27/1996). Na 17. redni seji Sveta Občine Rače-Fram je bila 15. 10. 2012 sprejeta zadnja sprememba odloka (MUV 23/2012).

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš je opredeljen v odloku o ustanovitvi šole. Zajema matična naselja: Rače, Podovo, Brezulo, Sp. Gorico, Zg. Gorico in del naselja Ješenca – prostorski okoliš št. 16.

VIZIJA

Učenec se v prijetnem okolju nauči učiti, razmišljati in živeti zdravo, izboljšuje pismenost in različne spretnosti ter razvija kakovostne medsebojne odnose.

POSLANSTVO

Skupaj gradimo prihodnost zdravih in srečnih ljudi.

VREDNOTE

Spoštovanje, vedoželjnost, ustvarjalnost, samozavest, odgovornost, pogum, zdravje, znanje.

VZGOJNI NAČRT

Vzgojni načrt (VN) temelji na ciljih šole in nastaja na osnovi oblikovane vizije in poslanstva šole. VN obsega: vzgojna načela in temeljne vzgojne vrednote, vzgojne dejavnosti, pohvale, priznanja in nagrade, vzgojne postopke in ukrepe, sodelovanje s starši in druge dejavnosti šole, ki so povezane z vzgojnimi cilji in vrednotami.

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2023/24

 • Kultura odnosov.

Prednostna naloga je podrobneje opredeljene v akcijskem načrtu za šol. l. 2023/24.

VPIS V ŠOLO

Vpis v 1. razred osnovne šole za naslednje šolsko leto bo v mesecu februarju 2024. Do konca meseca maja 2024 bo šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izdala potrdilo o šolanju oz. obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Otroku se lahko pričetek šolanja odloži za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za preverjanje, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

ORGANI ZAVODA

Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE RAČE

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli oz. vrtcu. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

Svet zavoda sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja: Maja Kirn, Sandra Majcen in Bruno Jereb;
 • pet predstavnikov zavoda: Kristina Ištvan, Anja Lešič in Janja Milošič kot predstavnice delavcev šole ter Nina Pušenjak in Maja Kancler kot predstavnici delavcev vrtca;
 • ter trije predstavniki staršev: Aleksander Zidanšek in Tanja Bitić kot predstavnika staršev šole ter Jadranka Donaj kot predstavnik staršev vrtca.

Predsednica Sveta zavoda Osnovne šole Rače je Tina Ištvan, namestnik predsednice je Aleksander Zidanšek.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu organiziran svet staršev. V svetu staršev ima vsaka skupina vrtca in vsak oddelek šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi predsednik, ki ga izvolijo člani sveta na prvi seji. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Predsednika sveta staršev za šolsko leto 2023/2024 so predstavniki izvolili na prvi seji sveta staršev, ki jo je sklical ravnatelj Rolando Lašič. Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen Aleksander Zidanšek, za njegovega namestnika pa Ljubič Lara.

Za šolsko leto so bili na prvih roditeljskih sestankih v Svet staršev OŠ Rače izvoljeni naslednji predstavniki:

VRTEC ŠOLA
Skupina Član/-ica Razred Član/-ica
VETRNICE Šubic Jaka 1. a Vesna Medved
KOMETI Kolar Tamara 1. b Anja Resnik
DEŽNIKI Trantura  Anja 2. a Petra Lah
KAPLJICE Škof Nasja 2. b Bodner Natalija
MEHURČKI Jarc Mateja 3. a Majcen Sandra
OBLAČKI Cerar Babič Neja 3. b Urbas Urška
SONČKI Ljubič Lara 3. c Marko Gabrovec
SNEŽINKE Vraničar Teja 4. a Mateja Matko
ZVEZDICE Kovačič Kristina 4. b Anja Hribernik
MAVRICE Sluga Barbara 5. a Metka Mršnik
LUNICE Prezelj Martina 5. b Anja Čelan
    6. a Tanja Bitić
    6. b Babšek Rok
    7. a Bradač Barbara
    7. b Petek Denis
    8. a Zidanšek Aleksander
    8. b Borko Bošković
    9. a Repenšek Vesna
    9. b Barbara Kokot Popović
       
       

 

RAVNATELJ ŠOLE

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pooblasti pomočnika ravnatelja oziroma drugega delavca šole.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

RAZPORED UČITELJEV PO STROKOVNIH AKTIVIH

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

AKTIV 1. TRILETJA

V aktiv so vključeni: Barbara Rozman (vodja aktiva), Petra Pipenbaher, Janja Milošič, Sabina Hovnik, Kristina Milec, Anja Lešič, Karmen Jelčič, Brigita Voga, Martina Brodej.

AKTIV 2. TRILETJA

V aktiv so vključene: Martina Podgrajšek (vodja aktiva), Janja Pučko, Marjetka Breznik, Anita Vogrin, Polona Korošec,  Martina Brodej, Tamara Gomaz, Boštjan Šterbal, Irena Marković, Anita Strmšek, Katja Stopar, Ksenija Pečnik ter vsi učitelji, ki poučujejo v 6. razredu.

AKTIV 3. TRILETJA

V aktiv so vključeni:  mag. Mojca Moškon Mešl (vodja aktiva), Sabina Ozmec , Boštjan Šterbal, Darja Pernek Lesjak, Marija Zavernik, dr. Irena Marković,  Tatjana Tramšek, Aleš Štaher, Nuša Štefančič, Marjana Falež, Anita Strmšek, Ksenija Pečnik, Jelka Trantura, Boštjan Škreblin, Vesna Peklar, Ana Kajzer, Katja Stupan, Romana Šabeder, Martina Brodej, Sara Kupnik,  Petra Efremov, Romana Zupančič, Severina Pfeifer, Tamara Gomaz, Maja Patty, Katja Stopar ter vsi učitelji, ki poučujejo v 7., 8. in 9. razredu.

AKTIV UČITELJIC SLOVENSKEGA JEZIKA

V aktiv so vključene: Marjana Falež – (vodja aktiva), Vesna Peklar, Kristina Milec, Anita Vogrin, Martina Brodej, Katja Stupan.

AKTIV UČITELJEV TUJIH JEZIKOV

V aktiv so vključeni: Sara Kupnik – (vodja aktiva), Anita Strmšek, Romana Zupančič, Ksenija Pečnik, Sabina Hovnik, mag. Mojca Moškon Mešl, Katja Stopar.

AKTIV UČITELJEV GUM, LUM, TIT, GOS

V aktiv so vključeni: Maja Patty (vodja aktiva), Petra Efremov, Anita Vogrin, Janja Milošič.

AKTIV UČITELJEV ŠPORTA

V aktiv so vključeni: Boštjan Šterbal, (vodja aktiva), Jelka Trantura, Nuša Štefančič, Anita Vogrin in Janja Milošič

AKTIV UČITELJEV NARAVOSLOVJA

V aktiv so vključeni: Boštjan Škreblin (vodja aktiva), Romana Šabeder, Darja Pernek Lesjak, Tatjana Tramšek, Maja Patty, Brigita Voga in Janja Pučko.

AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE

Aktiv matematike sestavljajo: Aleš Štaher (vodja aktiva), Romana Šabeder, Martina Podgrajšek, Polona Korošec in Petra Pipenbaher.

AKTIV UČITELJIC DRUŽBOSLOVJA

V aktiv so vključene: Tatjana Tramšek (vodja aktiva), Marija Zavernik, dr. Irena Marković, Karmen Jelčič , Marjetka Breznik, Polona Korošec

AKTIV UČITELJEV RAZŠIRJENEGA  PROGRAMA

V aktiv so vključeni: Marija Zavernik (vodja aktiva), dr. Irena Marković, Anita Strmšek, Jelka Trantura,  mag. Mojca Moškon Mešl, Petra Efremov, Sergeja Blažič, Nuša Štefančič, Vesna Peklar, Martina Brodej in Vesna Ina Črnko.

AKTIV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

V aktiv so vključene: Tamara Gomaz (vodja aktiva), Tina Ištvan, Severina Pfeifer, Sanja Mlakar Matković in Katja Stopar.

 

VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

KADROVSKA SESTAVA ŠOLE

 ŠT. PRIIMEK IME DELOVNE NALOGE
1.         BLAŽIČ SERGEJA učiteljica RAP
2.         BREZNIK MARJETKA učiteljica RP
3.        BRODEJ MARTINA knjižničarka
4.        ČRNKO VESNA INA učiteljica RAP
5.        EFREMOV PETRA učiteljica GUM in RAP
6.        FALEŽ MARJANA učiteljica SLO
7.        GOMAZ TAMARA učiteljica DSP, svetovalna delavka
8.        HOVNIK SABINA učiteljica TJA v 1. triadi, 2. učiteljica v  1. r.
9.        IŠTVAN KRISTINA učiteljica DSP in svetovalna delavka vrtca
10.     JELČIČ KARMEN učiteljica RP
11.       KAJZER ANA učiteljica MAT
12.      KOROŠEC POLONA učiteljica RP
13.      KUPNIK SARA učiteljica TJA in TJN
14.     LAŠIČ ROLANDO ravnatelj
15.     LEŠIČ ANJA učiteljica RP
16.     MARKOVIĆ IRENA učiteljica ZGO, GEO in RAP
17.      MILEC KRISTINA učiteljica RP
18.     MILOŠIČ JANJA 2. učiteljica v 1. r., učiteljica GOS
19.     MLAKAR MATKOVIĆ SANJA učiteljica DSP, inkluzivni ped.
20.    MOŠKON MEŠL MOJCA učiteljica TJA in RAP
21.     PATTY MAJA učiteljica LUM, TIT in LS
22.     PEČNIK KSENIJA učiteljica TJA
23.    PEKLAR VESNA Učiteljica RASP, SLO
24.     PERNEK LESJAK DARJA učiteljica KEM
25.    PFEIFER SEVERINA svetovalna delavka
26.     PIPENBAHER PETRA učiteljica RP
27.    PODGRAJŠEK MARTINA učiteljica RP
28.    PUČKO JANJA učiteljica RP
29.    ROZMAN BARBARA učiteljica RP
30.      STOPAR KATJA učiteljica TJA, svetovalna delavka
31.     STRMŠEK ANITA učiteljica TJN in RAP
32.    STUPAN KATJA učiteljica RAP in SLO
33.    ŠABEDER ROMANA učiteljica MAT, FIZ, SLZ
34.    ŠKREBLIN BOŠTJAN učitelj BIO, NAR, OV
35.    ŠIMENC BARBARA učitelj BIO, NAR, OV
36.    ŠTAHER ALEŠ učitelj MAT in računalnikar
37.     ŠTEFANČIČ NUŠA učiteljica športa in RAP
38.    ŠTERBAL BOŠTJAN učitelj športa
39.    TRAMŠEK TATJANA učiteljica ZGO in GEO
40.    TRANTURA JELKA učiteljica športa in RAP
41.     VOGA BRIGITA učiteljica RP
42.    VOGRIN ANITA učiteljica RP
43.    ZAVERNIK MARIJA učiteljica DKE in RAP
44.    ZUPANČIČ ROMANA pomočnica ravnatelja, učiteljica TJN

 

OSTALI DELAVCI ŠOLE

ŠT. PRIIMEK IME DELOVNE NALOGE
1.         BREZNIK SUZANA čistilka
2.         BREZNIK CIZERL VESNA ½ čistilka, ½ informatorka
3.        FRANGEŽ GREGOR dietni kuhar
4.        GLUŠIČ MARTINA spremljevalka
5.        GUMZAR BRIGITA čistilka
6.        MERGEDUŠ ZLATKA čistilka
7.        KRANJC ALENKA kuharska pomočnica
8.        NOVAK MARJETKA kuharica
9.        PAUMAN IRENA tajnica
10.     PAUNOVIĆ IVANA DJURDJICA organizatorka športne vadbe
11.       PERŠUH BENJAMIN računovodja
12.      PLANINŠEK MARJETKA kuharica
13.      PUŽ BLANKA spremljevalka
14.     RUDOLF MATJAŽ hišnik
15.     VEBER IVICA čistilka
16.     ZOREC ZLATKA čistilka

 

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

RAZRED

 

ŠTEV. UČENCEV V REDNIH ODDELKIH RAZREDNIK
DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1. A 15 11 26 KRISTINA MILEC
1. B 14 12 26 PETRA PIPENBAHER
2. A 9 15 24 ANJA LEŠIČ
2. B 9 16 25 BARBARA ROZMAN
3. A 12 7 19 KARMEN JELČIČ
3. B 11 8 19 BRIGITA VOGA
4. A 9 9 18 POLONA KOROŠEC
4. B 9 10 18 ANITA VOGRIN
4. C 5 13 18 MARJETKA BREZNIK
5. A 15 6 21 MARTINA PODGRAJŠEK
5. B 13 7 20 JANJA PUČKO
6. A 12 5 17 KATJA STUPAN
6. B 14 4 18 ALEŠ ŠTAHER
7. A 11 12 23 MARJANA FALEŽ
7. B 9 13 22 ROMANA ŠABEDER
8. A 12 14 26 KATJA STOPAR (SARA KUPNIK)
8. B 13 12 25 IRENA MARKOVIĆ
9.  A 11 8 19 PETRA EFREMOV
9. B 10 8 18 BOŠTJAN ŠTERBAL
SKUPAJ 213 190 403  

  

RAZŠIRJENI PROGRAM RAZREDI ŠTEVILO UČENCEV VODJA ODDELKA
RAP 1 1. A 26 Sergeja Blažič
RAP 2 1. B 26 Marija Zavernik
RAP 3 2. A 24 Peklar Vesna
RAP4 2. B 25 Vesna Ina Črnko
RAP 5 3. A 19 Anita Strmšek
RAP6 3. B 19 Nuša Štefančič
RAP7 4. A; 5. AB 26 Irena Marković
RAP8 4. BC 22 Barbara Šimenc
SKUPAJ    187 8 oddelkov

 
Jutranje varstvo  je organizirano za učence 1. razreda. V jutranje varstvo (od 6.00 do 7.30 oz. 8.15) je vpisanih  52 otrok prvega razreda. Plačljivo jutranje varstvo je organizirano tudi za učence 2. in 3. razreda. V tem šolskem letu krije stroške jutranjega varstva za 1 skupino učencev 2. in 3. razreda Občina Rače – Fram.

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v skladu z Zakonom o osnovni šoli v pristojnosti šole. Od 6. do 7. razreda se lahko pouk v manjših učnih skupinah organizira pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v obsegu največ ene četrtine ur, v 8. in 9. razredu pa se pouk pri navedenih predmetih v manjših učnih skupinah organizira vse leto.

V 6. razredu se pouk v manjših skupinah pri angleščini ne izvaja, v 7. razredu se pouk v manjših skupinah pri angleščini izvaja enkrat tedensko. Učenci 8. razreda so razdeljeni v štiri skupine učencev, ki se učijo angleščino, in sicer na osnovi predznanja – dve skupini 8. a in dve skupini 8. b. Učenci 9. razreda so razdeljeni v dve skupini  učencev, ki se učijo angleščino, in sicer na osnovi predznanja, in eno skupino, ki se uči nemščino. Učenci 9. razreda so pri slovenščini razdeljeni v štiri heterogene skupine. Učenci 8. razreda pa so pri slovenščini razdeljeni na tri heterogene skupine.

V letošnjem šolskem letu se pouk matematike v manjših učnih skupinah NE izvaja.

IZBIRNI PREDMETI

Program devetletke omogoča vsem učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje tudi obvezne izbirne predmete. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno.

Izbirni predmeti se izvajajo eno uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Učenci 7. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Filmska vzgoja (FV1)
 2. Gledališki klub (GKL)
 3. Okoljska vzgoja I (OV1)
 4. Sonce, Luna in Zemlja (SLZ)
 5. Šolsko novinarstvo (ŠNO)
 6. Šport za sprostitev (ŠSP)

Učenci 8. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Filmska vzgoja (FV2)
 2. Izbrani šport – odbojka (IŠPO)
 3. Likovno snovanje II (LS2)
 4. Multimedija (MME)
 5. Okoljska vzgoja II (OV2)
 6. Šolsko novinarstvo (ŠNO)
 7. Vzgoja za medije (RAD)

Učenci 9. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Filmska vzgoja (FV3)
 2. Likovno snovanje III (LS3)
 3. Okoljska vzgoja III (OV3)
 4. Šolsko novinarstvo (ŠNO)
 5. Šport za zdravje (ŠZZ)
 6. Vzgoja za medije (TEL)

ODDELKI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA (RAP)

NAMEN RAP

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih aspiracij in pričakovanj. Razširjeni program osnovne šole omogoča tudi bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti.

Razširjeni program osnovne šole je zato treba po eni strani razumeti kot komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki razširjenega programa, ki ima tudi zaradi večjih možnosti za udejanjanje načela individualizacije izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnega učnega okolja za učenke in učence, ki se iz različnih razlogov srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju, usvajanju znanja in doseganju minimalnih ter temeljnih standardov znanja v osnovnošolskem izobraževanju: zaradi posebnih potreb, učnih težav, jezikovnih ovir, kulturne različnosti ali socialne in ekonomske prikrajšanosti. Prav tako pa ne gre prezreti, da je razširjeni program lahko prostor razvijanja posebnih talentov in nadarjenosti učenk in učencev, ki zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči v okviru obveznega programa.

Z razširjenim programom torej osnovna šola prispeva k:

Gibanju in zdravju za dobro  psihično in fizično počutje

 Cilji področja:

 Učenci/-ke:

 • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
 • vse bolj razumejo pomen vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
 • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
 • pridobivajo znanje o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb, prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
 • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, zdrave hrane in uravnoteženega prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo s tem povezana pozitivna stališča, navade in ravnanja.

Sklopi področja:

 1. Gibanje
 2. Hrana in prehranjevanje
 3. Zdravje in varnost

Kultura in tradicija

 Cilji področja:

 Učenci/-ke:

 • pridobivajo znanja in veščine za razvoj lastnega kulturnega in svetovnega nazora ter oblikujejo pozitiven odnos do nacionalne, evropske in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost;
 • krepijo in razvijajo neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost in inovativnost; z uporabo različnih medijev kreativno izražajo ideje, izkušnje in občutja;
 • krepijo in razvijajo (samo)spoštovanje, (samo)zaupanje in odgovornost do sebe, drugih in okolja;
 • krepijo in razvijajo zavest o aktivnem državljanstvu in nacionalni identiteti ter oblikujejo pozitiven odnos, vrednote in načine ravnanj do različnih etničnih, narodnih in socialnih skupin;
 • krepijo znanja, spretnosti in veščine za učinkovito sodelovanje in sporazumevanje v lastnem in tujih jezikih;
 • razvijajo strategije o učenju jezikov in krepijo (med)jezikovno zavest;
 • krepijo in razvijajo prosocialno vedenje (empatijo, altruizem, solidarnost, prostovoljstvo);
 • oblikujejo in udejanjajo zamisli in pobude v šolskem, lokalnem in širšem okolju (proaktivnost).

 Sklopi področja

 1. Kultura, umetnost in dediščina
 2. Kultura sobivanja
 3. Tuji jeziki

Vsebine iz življenja in dela osnovne šole

Cilji področja:

Učenci/-ke:

 • spoznavajo strategije in razvijajo sposobnosti samostojnega in/ali sodelovalnega učenja ter vrednotenja le-tega, za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog;
 • se izražajo in učijo skozi igro;
 • odpravljajo vrzeli v znanju in poglabljajo že pridobljeno znanje;
 • razvijajo znanja in veščine za raziskovalno delo in tekmovanja;
 • krepijo inovativnost in uporabo različnih tehnologij;
 • odkrivajo in razvijajo osebne interese in talente;
 • razvijajo veščine načrtovanja in organiziranja nestrukturiranega prostega časa, individualno in/ali v skupini;
 • razvijajo občutljivost za zaznavanje aktualnih problemov šole in okolja šole ter sposobnosti reševanja le-teh z medvrstniškim in medgeneracijskim sodelovanjem;
 • razvijajo veščine komuniciranja in medijske pismenosti na šolski, lokalni, nacionalni in mednarodni ravni;
 • razvijajo lastne karierne poti.

Sklopi področja:

 1. Samostojno in sodelovalno učenje
 2. Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
 3. Medvrstniško, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje

 

POTEK DELA V RAP

V okviru razširjenega programa se po priloženem urniku izvajajo naslednje dejavnosti:

 • kultura prehranjevanja,
 • igra in prosti čas,
 • učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog,
 • gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev,
 • ostale dejavnosti RAP-a.

 

Časovna razporeditev dela v RAP od 1. do 5. razred

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. Kultura prehranjevanja Kultura prehranjevanja Kultura prehranjevanja Kultura prehranjevanja Kultura prehranjevanja
2. Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas
3. Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog
4. Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev  

Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev

Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
5. Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas
           

IZVEDBENI NAČRT

V šolskem letu 2023/24 bomo vsebine Rap-a izvajali zjutraj med 6.00 in 7.30 v okviru dejavnosti jutranje sproščanje za učence 1. triade. Med 7.30 in 8.15 so načrtovane različne dejavnosti. Razpored je viden v urniku dejavnosti.

Urnik dejavnosti: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13-d4JG4SgtWbfu7dUdhMOte3MtSvHiVU01-Ib9Li5R0/edit?usp=sharing

V okviru razširjenega programa omogočamo vsem učencem šole dovolj možnosti za vsakodnevno razgibavanje in gibanje na svežem zraku. V ta namen organiziramo po en rekreativni odmor na prostem za vse učence in možnost jutranje vadbe za učence od 5. do 9. razreda. Za učence od 1. do 4. razreda se športne dejavnosti izvajajo po rednem delu pouka.

Vsak torek so peto šolsko uro za učence od 6. do 9. razreda planirane različne dejavnosti za odpravo primanjkljajev, pripravo na morebitna tekmovanja, dejavnosti, pri katerih lahko učenci pokažejo, da zmorejo več.

Druge dejavnosti razširjenega programa se odvijajo po pouku. Za učence  od 1. do 5. razreda, ki ostajajo v šoli, ker čakajo, da po njih pridejo starši oz. čakajo, da se vključijo v kakšno dejavnost, bomo zraven dejavnosti po lastni izbiri vključili v različne dejavnosti, začenši z dejavnostjo kultura prehranjevanja. Večina dejavnosti se zaključi ob 16.15.

SPISEK DEJAVNOSTI RAP

DEJAVNOST RAZRED MENTOR
Mladina in gore 1.-9. Martina Podgrajšek
Astronomija 6.,8.,9. Romana Šabeder
Igriva matematika 2. in 3. Barbara Rozman
Jutranje sproščanje 1. mag. Mojca Moškon Mešl
Šah 4.-9. mag. Mojca Moškon Mešl
Robotika (LEGO) 4.-9. mag. Mojca Moškon Mešl
Oskrba živali 6.-9. Boštjan Škreblin
Priprava na tekmovanja 4.-9. Več učiteljev
Cici zbor 1. in 2. Anja Lešič
Otroški pevski zbor 3.–5. Petra Efremov
Nemščina 2. jezik 4.-6. Anita Strmšek,
Nemščina skozi gibanje 1.-3. Romana Zupančič
Folklora 4.-5. Sabina Hovnik
Raziskujem zgodovino 6.-8. dr. Irena Marković
Zabavna kuharija 6.-9. Romana Zupančič
Športna gimnastika 2.-3.  Nuša Štefančič
Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog
Dodatna pomoč in podpora učencem pri učenju
1.-9. Več učiteljev
Gledališče 7., 8. Petra Pipenbaher
Šolska skupnost 2.–9. Katja Stupan
Mladinski pevski zbor 6.–9. Petra Efremov
Mali zeleni prstki 3. Katja Stupan
Fit šolar 2.–5. Nuša Štefančič
Literarnice

Angleške literarnice

5.–9.

6. – 9.

Katja Stupan

mag. Mojca Moškon Mešl

Mali folkloristi 2. – 3. Sabina Hovnik
Rekreativni odmor, jutranje razgibavanje 2.–9. Boštjan Šterbal, Nuša Štefančič,
Jelka Trantura
Mladi podjetnik 4.–9. Ksenija Pečnik, Katja Stopar
  Prva pomoč 6. – 9. Jelka Trantura

ČASOVNA RAZPOREDITEV UR POUKA IN ODMOROV

Začetek rednega pouka je ob 8.20. Pred in po pouku potekajo dejavnosti v okviru razširjenega programa.

Začetek rednega pouka je ob 7. 30. Pred in po pouku potekajo dejavnosti v okviru razširjenega programa.

REDNI POUK   RAP
URA POUK ODMOR   URA POUK ODMOR
1. ura 7.30–8.15 8.15–8.20     6.00–7.30  
2. ura 8.20–9.05 9.05–9.25     7.30 – 8.15  
3. ura 9.25–10.10 10.10–10.30   1. ura 12.10–12.55 12.55–13.00
4. ura 10.30–11.15 11.15–11.20   2. ura 13.00–13.45 13.45–13.50
5. ura 11.20–12.05 12.05–12.10   3. ura 13.50–14.35 14.35–14.40
6. ura 12.10–12.55 12.55–13.00   4. ura 14.40–15.25 15.25–15.30
7. ura 13.00–13.45 13.45–13.50   5. ura 15.30–16.15 16.15–16.20
8. ura 13.50–14.35     6. ura 16.20–17.05  

DEŽURSTVA UČITELJEV

Učitelji opravljajo vlogo dežurnega učitelja med odmori in zjutraj pred rednim poukom. Dežurstvo je med učitelji porazdeljeno po dnevih od ponedeljka do petka, časovno od 8.20 do 13.45 za razredno stopnjo  v razredih in na hodnikih pred razredi in od 7.30 do 13.45 za predmetno stopnjo na spodnjem hodniku, v jedilnici in v avli pri vhodu v šolo.

Za vse učence je v lepem vremenu organiziran rekreativni odmor na prostem. V primeru slabega vremena se bo rekreativni odmor izvajal v telovadnici. Razpored dežurnih učiteljev v tem odmoru je izobešen na oglasni deski v zbornici in pred telovadnico.

Učenci vozači, ki prihajajo v šolo s šolskim avtobusom, počakajo na začetek pouka v šolski avli pod nadzorom informatorja in dežurnega učitelja.

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO

Razredniki za svoje oddelke določijo število dni pouka po mesecih glede na realizacijo kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dni ter ekskurzij.

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 • PRVO: od 1. 9. 2023 do 27. 1. 2024
 • DRUGO: od 30. 1. 2023 do 23. 6. 2024
 • KONEC POUKA – 9. razred: 15. 6. 2024
 • KONEC POUKA – ostali: 23. 6. 2024

POČITNICE UČENCEV

 • Jesenske počitnice: od 30. 10. 2023 do 3. 11. 2023
 • Novoletne počitnice: od 26. 12. 2023 do 2. 1. 2024
 • Zimske počitnice: od 26. 2. 2024 do 1. 3. 2024
 • Prvomajske počitnice: od 27. 4. 2024 do 2. 5. 2024
 • Poletne počitnice: od 26. 6. 2024 do 31. 8. 2024

PRAZNIKI TER DRUGI POSEBNI DNEVI

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12) je minister za izobraževanje, znanost in šport izdal podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/2022:

 • 9. 2023, ZAČETEK POUKA
 • 10. 2023 – 3. 11. 2023, JESENSKE POČITNICE
 • 28 . 10. 2023, PROSLAVA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
 • 10. 2023, DAN REFORMACIJE
 • 11. 2023, DAN SPOMINA NA MRTVE
 • 12. 2023, PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 • 12. 2023, BOŽIČ
 • 12. 2023, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 • 12. 2023 – 2. 1. 2024, NOVOLETNE POČITNICE
 • 1. 2024, ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
 • 2. 2024 – 1. 3. 2024, ZIMSKE POČITNICE
 • 2. 2024, PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
 • 2. 2024, POUKA PROST DAN, PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • 2. 2024 – 18. 2. 2024 INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
 • 4. 2023, VELIKONOČNI PONEDELJEK
 • 4. 2024, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
 • 4. 2024- 2. 5. 2024, PRVOMAJSKE POČITNICE
 • 5. 2024 – 2. 5. 2024, PRAZNIK DELA
 • 5. 2024 – MINISTROV DAN (POUKA PROST DAN)
 • 6. 2024, ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
 • 6. 2024, ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
 • 6. 2024, DAN DRŽAVNOSTI
 • 6. 2024 – 31. 8. 2024, POLETNE POČITNICE

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

V petek, 1. 9. 2023, je bil objavljen sklep o izboru 3. predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. Na OŠ Rače bodo učenci preverjeni pri predmetu Fizika. NPZ-ji so obvezni za učence 6. in 9. razreda.

Tudi v tem šolskem letu  2023/2024 bodo učenci tretjih razredov pristopili k POSKUSNEMU PREVERJANJU ZNAJA iz MATEMATIKE in SLOVENŠČINE.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred:

DATUM AKTIVNOST 6. r 9.r
1. september 2023 Objava ministrovega sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.   +
7. maj 2024 NPZ iz slovenščine + +
9. maj 2024 NPZ iz matematike + +
13. maj 2024 NPZ iz tretjega predmeta – fizika   +
13. maj 2024 NPZ iz tujega jezika +  
3. 6. 2024 Seznanitev učencev z dosežki   +
 3. junij – 5. junij 2024 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.   +
 5. junij 2024 Seznanitev učencev z dosežki +  
 7. junij – 11. junij 2024 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +  
14. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   +
24. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +  

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

RAZ. SMER EKSKURZIJE Z OGLEDI NAČRTOVANI
ČAS IZVEDBE
1. CELJE – Tehnopark Celje, ogled Celjskega gradu, Šmartinsko jezero

 

19. 6. 2024

 

2. LJUBLJANA  –  ogled Ljubljane in obisk živalskega vrta Ljubljana  
3. VELENJE – ogled Velenjskega  gradu,

Muzej premogovništva Velenje,  RC Velenjsko jezero         

4. BIZELJSKO – Olimje. Jelenov greben, Rogatec- muzej na prostem
5. PREKMURJE – živalski vrt  Sikalu ZOO , doživljajski park Vulkanija.
6. NOTRANJSKA  – Postojnska  jama, Predjamski grad , Cerkniško jezero
7. GORENJSKA  – Vrba, Zelenci, Planica, Kranjska gora
8. Muzej Bistra, ogled mostiščarskega naselja na LJ. Barju,

doživljajski park Cukarca ali Otočec

9. Budimpešta  in Blatno jezero

 

11. in 12. 9. 2023

KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA

Redovalne konference (OKVIRNO):

 • 1. 2023                                               
 • 6. 2023 – 9. razred
 • 6. 2023 – 1.–8. razred

Redne mesečne konference(OKVIRNO):

 • sreda, 27. 9 . 2023
 • četrtek, 26. 10. 2023
 • četrtek, 30. 11. 2023
 • četrtek, 21. 12. 2023
 • četrtek, 22. 2. 2024
 • četrtek, 28. 3. 2024
 • četrtek, 25. 4. 2024
 • četrtek, 30. 5. 2024
 • četrtek, 26. 6. 2024

SODELOVANJE S STARŠI

Razredni roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so predvidoma trije, četrtega organizira razrednik po potrebi. Roditeljski sestanki se praviloma izvedejo v več terminih.

Razrednik lahko po potrebi termin sestanka prilagodi situaciji.

 • – 7. september 2023

Govorilne ure za vso šolo

Govorilne ure načrtujejo vsi strokovni delavci v svojih letnih delovnih načrtih, tedensko in mesečno, v dopoldanskem in popoldanskem času. Starši se na govorilne ure pri učiteljih posameznih predmetov ali pri razredniku naročijo preko spletne strani šole (elektronsko naročanje). S tem želimo olajšati stike med starši in učitelji. 

Predvidoma so govorilne ure za vso šolo vsak prvi torek v mesecu po dogovoru ob 16. ali 17. uri. Predvideni datumi popoldanskih govorilnih ur:

 • 10. 2023
 • 11. 2023
 • 12. 2023
 • 1. 2024
 • 2. 2024
 • 3. 2024
 • 4. 2024
 • 5. 2024
 • 6. 2024

Individualne govorilne ure učiteljev

Individualne govorilne ure so v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti. Starši se za govorilno uro predhodno dogovorijo s posameznim učiteljem.

ŠOLSKA PREHRANA

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo prehranske normative  in priporočila za zdravo prehrano učencev. Z načinom prehrane v šoli želimo razvijati ustrezne prehranske navade učencev ter spodbuditi aktiven odnos vseh do zdrave hrane. Veliko pozornosti namenjamo pripravi in postrežbi jedi. Prizadevamo si, da bi učencem ponudili čim več raznovrstne hrane in jedi ter jih spodbujamo, da bi poskusili tudi takšno, ki se jim ne zdi mikavna. Z različnimi dejavnostmi povezanimi z zdravo prehrano pa tudi drugimi, spodbujamo zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja na šoli (Tradicionalni slovenski zajtrk, pogovori o prehrani na razrednih urah, šolski skupnosti, RAP-u, ankete …).

Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V letošnjem letu se pripravlja malica za 406 učencev in povprečno 340 kosil. Malico in kosilo se streže v šolski jedilnici za vse učence. Čas kosila je od 12.00 do 14. 45. Dnevno evidenco prijav in odjav vodi tajnica šole na podlagi odjav in prijav staršev po telefonu ali e-pošti.  

Pri obračunavanju malic in kosil se upošteva dnevna odsotnost otroka. Prejete položnice je treba plačati do roka, ki je vedno 18. v mesecu. V začetku šolskega leta starši podpišejo prijavo učenca na šolsko prehrano, v kateri so zapisana pravila in dogovor o obojestranskem sodelovanju.

Šolsko prehrano načrtujejo in spremljajo vodja kuhinje Gregor Frangež, vodja šolske prehrane Janja Milošič in pomočnica ravnatelja Romana Zupančič.

Učenci se pri kosilu identificirajo s ključki. Učenci, ki imajo kosilo ob določenih dnevih, prav tako dobijo ključke, s pomočjo katerih se vodi evidenca o številu prevzetih obrokov.

Če učenec ključek pozabi, gre v tajništvo, kjer dobi kupon za prevzem kosila. Za učence od 1. do 3. razreda bodo imele ključke učiteljice v oddelku razširjenega programa, ostali učenci pa imajo ključke sami. Če otrok ključek izgubi, je treba poravnati stroške za nakup in izdelavo novega ključka v vrednosti 5 EUR.

Vsak razred je zadolžen za čiščenje jedilnice po malici (brisanje miz, pospravljanje stolov). Za čistočo poskrbijo dežurni učenci posameznega razreda.

 • Zaradi delnega sofinanciranja (Občina Rače – Fram) so cene kosila naslednje:
  • Kosila so količinsko in cenovno razporejena v pet kategorij
  • kosilo za 1. do 3. r.:             2,40 €               (ekonomska cena 3,52 €)
  • kosilo za 4. do 5. r.:             2,50 €               (ekonomska cena 3,62 €)
  • kosilo za 6. do 9. r.:             2,70 €               (ekonomska cena 3,82 €)
  • kosilo za odrasle:                3,82 €
  • kosilo za zunanje odjemalce: 5,00 €

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Subvencija prehrane se lahko dodeli učencem za malico in kosilo. Učenci morajo biti na šolsko prehrano prijavljeni. Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice in kosila. Do brezplačne malice so upravičeni tudi učenci, ki so prosilci za azil in učenci nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Višina subvencije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 652,12 eura;
 • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 442,94 eura

 Cena malice v šolskem letu 2023/2024:

 • cena malice za učenca znaša 1,10 € dnevno,
 • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.

Dodatna subvencija Občine Rače – Fram

Občina Rače – Fram namenja dodatna finančna sredstva za subvencioniranje šolske prehrane. Namenili jih bomo financiranju šolskih kosil učencem, katerih mesečni dohodek staršev ne omogoča plačila prehrane ali je v družini prišlo do sprememb dejstev in okoliščin, ki niso navedene v odločbi o otroškem dodatku.

NAČRT ŠOLSKIH POTI

Varnost učencev je ena od najzahtevnejših in najpomembnejših nalog, kajti učenci so nenehno izpostavljeni nevarnosti gostega prometa, ki se odvija skozi naš kraj. Pomembno je, da so otroci, starši in vsi, ki skrbijo za vzgojo otrok, dobro prometno osveščeni, da znajo otrokom svetovati ter so dobro seznanjeni z varnimi šolskimi potmi. Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne in psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko popolnoma samostojno sodelovali v prometu. Učence na začetku šolskega leta seznanimo z načrtom šolskih poti. Prvošolčki so ob začetku šolskega leta od Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rače-Fram dobili rumene rutice, kresničke in trakove.

Prve dneve v septembru stoji ob prehodu za pešce policist, ki skrbi za varen prehod osnovnošolcev. K umiritvi prometa pa v veliki meri pripomorejo hitrostne ovire pred šolo.

Načrt šolskih poti sproti dopolnjujemo in vnašamo spremembe. Digitalna oblika je na voljo TUKAJ.

 

ŠOLSKI PREVOZI

Prevoze šolskih otrok v našem šolskem okolišu v letošnjem letu pogodbeno izvaja avtobusno podjetje Tajhman turizem, d. o. o. Čas prihodov in odhodov avtobusa določa šola in se prilagaja šolskemu urniku. Vozni red je objavljen na spletni strani šole. Prevoznik je dolžan poskrbeti za varen prevoz otrok, zagotoviti mora varen vstop in izstop otrok ter dosledno upoštevati druge prometno-varnostne predpise v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu. Starši prijavijo učenca na prevoz s šolskim avtobusom tako, da izpolnijo prijavnico. Učenci vozači počakajo na začetek pouka v šolski avli. Po končanem pouku učenci počakajo na avtobus v šolski avli.

DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Šolska svetovalna služba (ŠSS) se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko treh osnovnih med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojno-preventivnih dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pri oblikovanju LDN-ja šolske svetovalne službe izhajamo iz osnovnih področij življenja in dela na šoli, kot jih navajajo splošna izhodišča v programskih smernicah za ŠSS.

Delo ŠSS obsega delo z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč. Naloga ŠSS je tudi spremljanje poteka vsakdanjega življenja in dela v šoli, nudenje pomoči učencem s težavami, skrb za dobro počutje v šoli, skrb za varno in spodbudno okolje ter spoštovanje hišnega reda in šolskih pravil.

V procesu šolanja je naloga ŠSS vpis otrok, sprejem in uvajanje otrok v šolo ter spremljanje otrok v šoli.

Karierna orientacija je posebna naloga ŠSS pri prehajanju otrok v srednje šole prek poklicnega usmerjanja, informiranja in svetovanja.

ŠSS nudi različne oblike podpore in pomoči učencem, ki so zaradi socialno-ekonomskih stisk družine ogroženi v telesnem, osebnem in socialnem razvoju (subvencionirana prehrana, subvencionirana letovanja, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi, ekskurzij, šol. potrebščin idr.).

ŠSS koordinira delo z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami.

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad je namenjen zbiranju sredstev za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin, obogatitvi vzgojno-izobraževalnega dela ter sofinanciranju dejavnosti, ki potekajo v šoli in v vrtcu. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, lastnih aktivnosti, donacij, zapuščin in drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, njegov mandat traja dve leti. Zdajšnjemu upravnemu odboru se mandat izteče februarja 2022.

Upravni odbor skrbi za gospodarno in odgovorno poslovanje sklada.

Upravni odbor pripravi program šolskega sklada za šolsko leto 2023/2024 in poročilo o poslovanju šolskega sklada v letu 2023/24 ter o delu upravnega odbora in o delovanju šolskega sklada redno obvešča svet staršev.

V upravnem odboru šolskega sklada so naslednji člani: Marina Koren Dvoršak (predsednica), Maja Rožman, Jadranka Donaj, Magda Založnik Dokl (predstavniki staršev vrtca in šole) Katja Stopar in mag. Mojca Moškon Mešl  (predstavnika zaposlenih v šoli) ter Petra Vodošek kot predstavnice zaposlenih vrtca.

DNEVI DEJAVNOSTI (kulturni, športni, tehniški in naravoslovni dnevi)

Dnevi dejavnosti so: kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi. Čas izvedbe, vsebina, kraj in organizatorji so določeni v letni delovni pripravi učiteljev organizatorjev. Datum načrtovanih dni dejavnosti se lahko po potrebi prilagodi trenutnim razmeram.

ORGANIZIRANOST UČENCEV

ORGANIZACIJA IN DELO ODDELČNIH SKUPNOSTI

Oddelčne skupnosti so organizirane v vseh oddelkih. Delujejo po programu, pri katerem sodelujejo učenci in razrednik. Razrednik usmerja in spodbuja delo učencev. Spremljanje dela oddelčnih skupnosti je sprotno, in sicer ob koncu meseca.

Za vodenje oddelčnih skupnosti učenci izvolijo svoje predstavnike. Prek oddelčnih skupnosti tečejo tudi skupne šolske akcije. Posebno skrb posvečajo informiranosti, pri čemer se poslužujejo oddelčne in šolske oglasne deske, šolske razglasne postaje in kotičkov v učilnicah. Programi dela oddelčnih skupnosti so priloga LDN razrednika.

ŠOLSKA SKUPNOST

V šolski skupnosti  Osnovne šole Rače  opravljamo naslednje naloge:

 • Izvolimo predsednika šolske skupnosti.
 • Sprejmemo letni program dela.
 • Zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka.
 • Vsi učenci od 2. do 9. razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V ta namen izberejo po dva predstavnika iz vsakega oddelka, ki posredujeta predloge, želje svojega oddelka, oziroma poročata s srečanj šolske skupnosti učencev.
 • Šolska skupnost se sestaja na sestankih enkrat mesečno.
 • Spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo ravnatelja in Svet zavoda OŠ Rače na morebitne kršitve pravic učencev.
 • Sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost.
 • Organiziramo šolske plese.
 • Organiziramo predajo šolskega ključa.
 • Sodelujemo pri pripravi in izvedbi zaključne šolske prireditve.
 • Informiramo učence o svoji dejavnostih.
 • Urejamo informacijsko tablo šolske skupnosti.
 • Razvijamo čut pripadnosti šoli.
 • Vsak mesec obeležimo nekatere pomembne evropske in svetovne dneve.
 • Načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne akcije, akcije čiščenja okolice šole ipd.).
 • Oblikujemo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem.
 • Razvijamo sodelovanje s sosednjo šolo v občini.
 • Redno obravnavamo šolsko problematiko.
 • Skrbimo za urejeno okolico šole.
 • Pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta.
 • Pripravimo in organiziramo šolski otroški parlament.
 • Sodelujemo na medobčinskem otroškem parlamentu.
 • Opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole.

V tednu otroka bomo organizirali sprejem prvošolcev med člane šolske skupnosti.  Obravnavali bomo šolsko problematiko. Poudarjali bomo vse, kar je dobro in pozitivno na naši šoli. Posebno skrb bomo namenili  razvijanju dobrih medsebojnih odnosov in urejenosti naše šole . Predstavniki naše šole se bodo udeležili medobčinskega otroškega parlamenta v Mariboru, kjer bodo aktivno sodelovali na temo  Šolstvo in šolski sistem, ki se nadaljuje v letošnje šolsko leto.

Mentorica: Katja Stupan

RAZREDNE URE

Razredne ure se bodo izvajale vsak drug torek peto šolsko ure. Učenci bodo obravnavali teme s področja duševnega zdravja, ekologije, otroškega parlamenta, hišnega reda, pravil šolskega reda in vzgojnega načrta.

Cilji razrednih ur so:

 • razvijanje pozitivne samopodobe posameznika in odnosa do narave,
 • izboljšanje medsebojnih odnosov (učenci – učitelji – starši),
 • zavzemanje za prijetno počutje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli.

Izvajalci:

Izvajalci razrednih ur so razredniki, na sestankih pa lahko sodelujejo tudi drugi strokovni delavci šole, zunanji sodelavci in starši.

SKRB ZA ZDRAV TELESNI RAZVOJ UČENCEV

PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.

Preventivne preglede bo izvedel imenovani zdravnik šole mag. Leon Radolli, dr. med., specialist pediater, s pripadajočim timom, ki dela v Zdravstvenem domu Hoče.

Imenovanega zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje (Uradni list, št. 19/98).

URNIK AMBULANTE ZA UČENCE NAŠE ŠOLE

Naslov: Zdravstvena postaja Hoče, Bohovska cesta 7. Tel. številka: 02/ 33 31 860.

PONEDELJEK 12:30 do 19:30
TOREK 07.00 do 08.45            08.45 do 14.00
SREDA 07.00 do 08.45            08.45 do 14.00
ČETRTEK 12:30 do 19:30
PETEK 07.00 do 14.00

Nadomestna ambulanta za učence naše šole (kadar potrebujejo zdravniško pomoč v času zunaj rednega obratovanja ambulante dr. Radolija) je ambulanta v Vošnjakovi 4 v IV. nad., ki deluje vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.30.

Dežurna ambulanta deluje vsak dan od 20.00 do 23.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 8.00 do 23.00. Splošna urgentna ambulanta deluje v prostorih UKC MB od 23.00 dalje.

POSVETOVALNICA ZA MLADE (tel.: 02 22 86 417)

Namenjena je vsem mladim, ki imajo kakršnekoli težave v šoli, doma, z vrstniki in ne vedo, s kom bi se pogovorili. V posvetovalnico za mlade, ki je na Vošnjakovi 4/IV. nad., lahko pridejo brez zdravstvene izkaznice od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00.

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Učenci od 1. do 5. razreda bodo nadaljevali s tekmovanjem v akciji Za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki poteka med učenci slovenskih osnovnih šol. Na naši šoli jo izvaja preventivna zobozdravstvena služba ZD iz Maribora pod vodstvom Tinke Mlakar, ki obišče učence enkrat mesečno. Starši izberejo otroku zobozdravnika sami.

V šolskem letu 2018/019 nadaljujemo z rednimi zobozdravstvenimi sistematskimi pregledi pri dr. dent. med. Borisu Sapaču.

Zobozdravstvene storitve za učence OŠ Rače opravljata:

Rebeka DOBRIČ, dr. dent. med., v ZD Maribor, Ljubljanska c. 42,

tel. številka: 02 33 31 818.

Boris SAPAČ, dr. dent. med., v ZD Rače,

tel. številka: 02 630 08 72.

HIGIENSKO-ZDRAVSTVENI UKREPI

Učence v sklopu pouka in razrednih ur navajamo na higieno. Posebna pozornost je namenjena umivanju rok pred obroki in po uporabi WC-ja. Nadzor nad izvajanjem vodijo učitelji. Vsa stranišča so oskrbljena s toaletnim papirjem. Povsod, kjer so umivalniki, so na voljo tekoče milo in papirnate brisače. Vsi prostori šole so vsakodnevno ustrezno očiščeni.

REŠEVANJE SOCIALNIH PROBLEMOV UČENCEV

Osnovne socialne probleme učencev rešujejo razredniki v okviru oddelčnih skupnosti. Težje socialne probleme rešuje pedagoginja, ki po potrebi vključi tudi center za socialno delo in lokalno skupnost.

V reševanje socialnih problemov se aktivno vključujejo Občina Rače-Fram, Šolski sklad OŠ Rače, Krajevna organizacija RK Rače (ga. Zlatka Napast) in Karitas (ga. Sonja Majal). Denarno pomagajo pri sofinanciranju letovanja otrok, šolskih izletov, šolski prehrani in nakupu šolskih potrebščin.Publikacija 16/17

Dostopnost