Select Page

PREDSTAVITEV ŠOLE IN ŠOLSKEGA OKOLIŠA

ZGODOVINA

Začetek šolstva v Račah sega v davno leto 1873. Prva šola je bila zgrajena kot dvorazrednica, leta 1911 so jo prvič temeljiteje dozidali v trirazrednico. Leta 1961 postane s temeljito dozidavo popolna osemletka. Leta 1979 dobi šola prvo telovadnico in 1990 nadzidek z nekaj učilnicami za predmetni pouk in knjižnico. Enajst let kasneje za potrebe nastajajoče 9-letke šola pridobi dve učilnici v mansardi, računalniško učilnico, nekaj kabinetov in povečano knjižnico. Leta 2007 k osnovni šoli do

zidajo še športno dvorano z vsemi spremljajočimi prostori. Imamo 11 predmetnih učilnic, 10 matičnih učilnic, knjižnico, veliko telovadnico s tremi vadbenimi prostori in malo telovadnico ter računalniško učilnico.

USTANOVITELJ

Ustanovitelj Osnovne šole Rače je Občina Rače-Fram. Odlok o ustanovitvi je bil sprejet na 19. redni seji Sveta Občine Rače-Fram 6. 12. 1996 (MUV, 27/1996). Na 17. redni seji Sveta Občine Rače-Fram je bila 15. 10. 2012 sprejeta zadnja sprememba odloka (MUV 23/2012).

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš je opredeljen v odloku o ustanovitvi šole. Zajema matična naselja: Rače, Podovo, Brezulo, Sp. Gorico, Zg. Gorico in del naselja Ješenca – prostorski okoliš št. 16.

VIZIJA

Učenec se v prijetnem okolju nauči učiti, razmišljati in živeti zdravo, izboljšuje pismenost in različne spretnosti ter razvija kakovostne medsebojne odnose.

POSLANSTVO

Skupaj gradimo prihodnost zdravih in srečnih ljudi.

VREDNOTE

Spoštovanje, vedoželjnost, ustvarjalnost, samozavest, odgovornost, pogum, zdravje, znanje.

VZGOJNI NAČRT

Vzgojni načrt (VN) temelji na ciljih šole in nastaja na osnovi oblikovane vizije in poslanstva šole. VN obsega: vzgojna načela in temeljne vzgojne vrednote, vzgojne dejavnosti, pohvale, priznanja in nagrade, vzgojne postopke in ukrepe, sodelovanje s starši in druge dejavnosti šole, ki so povezane z vzgojnimi cilji in vrednotami.

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 • Dvig kakovosti procesov učenja – fit pedagogika oziroma kako motivirati za učenje (povečati motivacijo učencev za učenje, omogočiti učencem aktivno učenje v šoli, ki bo doprineslo k usvajanju trajnih veščin).
 • Razvijanje občečloveških vrednot in vrednot vseživljenjskega učenja ter trajnostnega razvoja.
 • Zagotavljanje fizične in psihosocialne varnosti ter vključenosti (ozaveščanje o zdravi prehrani, o pomenu gibanja za zdravje).

Prednostne naloge so podrobneje opredeljene v akcijskem načrtu za šol. l. 2020/21.

VPIS V ŠOLO

Vpis v 1. razred osnovne šole za naslednje šolsko leto bo v mesecu februarju 2021. Do konca meseca maja 2021 bo šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izdala potrdilo o šolanju oz. obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Otroku se lahko pričetek šolanja odloži za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za preverjanje, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

ORGANI ZAVODA

Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE RAČE

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli oz. vrtcu. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

Svet zavoda sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja: Maja Kirn, Sandra MAjcen in Bruno Jereb;
 • pet predstavnikov zavoda: KKristina Ištvan, Anja Lešič in Janja Milošič kot predstavnice delavcev šole ter Nina Pušenjak in Maja KAncler kot predstavnici delavcev vrtca;
 • ter trije predstavniki staršev: Aleksander Zidanšek in Tanja Bitić kot predstavnika staršev šole ter Jadranka Donaj kot predstavnik staršev vrtca.

Predsednica Sveta zavoda Osnovne šole Rače je Tina Ištvan, namestnik predsednice je Aleksander Zidanšek.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu organiziran svet staršev. V svetu staršev ima vsaka skupina vrtca in vsak oddelek šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi predsednik, ki ga izvolijo člani sveta na prvi seji. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Predsednika sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 so predstavniki izvolili na prvi seji sveta staršev, ki jo je sklical ravnatelj Rolando Lašič. Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen Aleksander Zidanšek, za njegovega namestnika pa Jadranka Donaj.

Za šolsko leto so bili na prvih roditeljskih sestankih v Svet staršev OŠ Rače izvoljeni naslednji predstavniki:

VRTEC ŠOLA
Skupina Član/-ica Razred Član/-ica
KOMETI Sandra Majcen 1. a Mojca Mandl
KAPLJICE Metka Miško 1. b Marjan Grlica
MEHURČKI Ana Andonovski 2. a Metka Mršnik
OBLAČKI Jadranka Donaj 2. b Anja Čelan
SONČKI Mateja Hercog 3. a Barbara Rimele
SNEŽINKE Kaja Jaušovec 3. b Jasmina Pal
ZVEZDICE Amadeja Hojnik 4. a Barbara Bradač
MAVRICE Senada Kupčič Memagić 4. b Borjana Kremžar Jovanović
LUNICE Gregor Kramberger 5. a Matejka Greifoner
DEŽNIKI Aleš Burjan 5. b Borko Bošković
VETRNICE Barbara Konjar 6. a Tone Bračko
6. b Barbara Kokot Popović
7. a Iris Plečko
7. b Kristijan Gselman
8. a Vesna Repenšek
8. b Mateja Belca
9. a Barbara Spačal
9. b Aleksander Zidanšek

RAVNATELJ ŠOLE

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pooblasti pomočnika ravnatelja oziroma drugega delavca šole.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

RAZPORED UČITELJEV PO STROKOVNIH AKTIVIH

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

AKTIV 1. TRILETJA

V aktiv so vključeni: Barbara Rozman – vodja, Janja Milošič, Sabina Hovnik, Anja Lešič, Kristina Milec, Petra Pipenbaher,  Karmen Jelčič, Brigita Voga,  Metka Pristovnik, Saša Kovačec.

AKTIV 2. TRILETJA

V aktiv so vključene: Janja Pučko – vodja, Marjetka Breznik, Martina Podgrajšek, Anita Vogrin, Metka Pristovnik, Tamara Gomaz, Boštjan Šterbal, Romana Zupančič, Anita Strmšek, Sabina Ozmec, Saša Kovačec ter vsi učitelji, ki poučujejo v 6. razredu.

AKTIV 3. TRILETJA

V aktiv so vključeni:  Sabina Ozmec – vodja, Boštjan Šterbal, Darja Pernek Lesjak, Marija Zavernik, Irena Marković,  Tatjana Tramšek, Aleš Štaher, Žan Bedenik, Marjana Falež, Anita Strmšek, Ksenija Pečnik, Jelka Trantura, Boštjan Škreblin, Marija Brodnjak, Ana Kajzer, Romana Šabeder, Metka Pristovnik, Sara Kupnik, Mojca Moškon Mešl, Karmen Berlič, Petra Efremov, Severina Pfeifer, Saša Kovačec, Tamara Gomaz, Maja Patty ter vsi učitelji, ki poučujejo v 7., 8. in 9. razredu.

AKTIV UČITELJIC SLOVENSKEGA JEZIKA

V aktiv so vključene: Marjana Falež – vodja, Sabina Ozmec, Metka Pristovnik, Kristina Milec, Anita Vogrin.

AKTIV UČITELJEV TUJIH JEZIKOV

V aktiv so vključeni: Ksenija Pečnik – vodja, Anita Strmšek, Romana Zupančič, Sara Kupnik, Sabina Hovnik, Mojca Moškon Mešl, Karmen Berlič.

AKTIV UČITELJEV GUM, LUM, TIT, GOS

V aktiv so vključeni: Maja Patty – vodja, Petra Efremov, Martina Podgrajšek, Anja Lešič in Marija Brodnjak.

AKTIV UČITELJEV ŠPORTA

V aktiv so vključeni: Žan Bedenik – vodja, Jelka Trantura, Boštjan Šterbal, Janja Milošič, Marjetka Breznik.

AKTIV UČITELJEV NARAVOSLOVJA

V aktiv so vključeni: Boštjan Škreblin – vodja, Romana Šabeder, Darja Pernek Lesjak, Ana Kajzer, Tatjana Tramšek, Brigita Voga in Janja Pučko.

AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE

Aktiv matematike sestavljajo: Ana Kajzer – vodja, Aleš Štaher, Romana Šabeder, Martina Podgrajšek in Petra Pipenbaher.

AKTIV UČITELJIC DRUŽBOSLOVJA

V aktiv so vključene: Tatjana Tramšek – vodja, Marija Zavernik, Irena Marković, Karmen Jelčič in Marjeta Breznik.

AKTIV UČITELJEV RAZŠIRJENEGA  PROGRAMA

V aktiv so vključeni: Marija Zavernik – vodja, Marija Brodnjak, Irena Marković, Anita Strmšek, Jelka Trantura, Žan Bedenik, Mojca Moškon Mešl, Petra Efremov in Polona Korošec.

AKTIV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

V aktiv so vključene: Severina Pfeifer – vodja, Tina Ištvan, Tamara Gomaz, Saša Kovačec.

VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

KADROVSKA SESTAVA ŠOLE

PEDAGOŠKI DELAVCI DELOVNE NALOGE
ALEŠ ŠTAHER učitelj MAT in računalnikar
ANITA STRMŠEK učiteljica TJN, RAP
ANITA VOGRIN učiteljica RP
ANJA LEŠIČ učiteljica RP
BARBARA ROZMAN učiteljica RP
BOŠTJAN ŠKREBLIN učitelj BIO, NAR, OV
BOŠTJAN ŠTERBAL učitelj športa
BRIGITA VOGA učiteljica RP
DARJA PERNEK LESJAK učiteljica KEM
IRENA MARKOVIĆ učiteljica ZGO in RAP
JANJA MILOŠIČ 2. strokovna delavka v 1. razredu
JANJA PUČKO učiteljica RP
JELKA TRANTURA učiteljica športa in RAP
KARMEN BERLIČ učiteljica TJA, TJN
KARMEN JELČIČ učiteljica RP
PETRA EFREMOV učiteljica GUM, RAP
KRISTINA MILEC učiteljica RP
KSENIJA PEČNIK učiteljica TJA
MARIJA BRODNJAK učiteljica TIT, RAP
MARIJA ZAVERNIK učiteljica DKE in RAP
MARJANA FALEŽ učiteljica SLJ
MARJETKA BREZNIK učiteljica RP
MARTINA BRODEJ knjižničarka
MARTINA PODGRAJŠEK učiteljica RP
METKA PRISTOVNIK knjižničarka
MOJCA MOŠKON MEŠL učiteljica TJA in RAP
PETRA PIPENBAHER učiteljica RP
POLONA KOROŠEC učiteljica RAP
MAJA PATTY učiteljica likovne umetnosti, LS
ROLANDO LAŠIČ ravnatelj
ROMANA ŠABEDER učiteljica MAT, FIZ, SLZ, DIP, ZVE
ROMANA ZUPANČIČ pomočnica ravnatelja
SABINA HOVNIK učiteljica TJA v 1. triadi, 2. strokovna delavka v 1. razredu
SABINA OZMEC učiteljica SLJ
SARA KUPNIK učiteljica TJA, TJN
SAŠA KOVAČEC učiteljica  DSP
SEVERINA PFEIFER svetovalna delavka
TAMARA GOMAZ učiteljica DSP
TATJANA TRAMŠEK učiteljica ZGO, GEO
TINA IŠTVAN učiteljica DSP, svetovalna delavka vrtca
ŽAN BEDENIK učitelj športa, RAP

OSTALI DELAVCI ŠOLE

Računovodja BENJAMIN PERŠUH
Tajnica IRENA PAUMAN
Hišnik MATJAŽ RUDOLF, SIMON AJD
Kuharji GREGOR FRANGEŽ, ŠTEFKA GOLAVŠEK, MARJETKA PLANINŠEK, MARJETKA NOVAK,
Snažilke MARINA FALEŽ, BRIGITA GUMZAR, ZLATKA MERGEDUŠ, ZLATKA ZOREC, IVICA VEBER
Organizatorka šolske vadbe MILICA SOVDAT
Informator prek JD MAJDA DREO
Učna pomoč prek JD ALENKA SPES

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

RAZRED

 

ŠTEV. UČENCEV V REDNIH ODDELKIH RAZREDNIK
DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1. A 11 14 25 ANJA LEŠIČ
1. B 12 12 24 BARBARA ROZMAN
2. A 15 6 21 KRISTINA MILEC
2. B 12 9 21 PETRA PIPENBAHER
3. A 14 7 21 BRIGITA VOGA
3. B 13 6 19 KARMEN JELČIČ
4. A 11 11 22 ANITA VOGRIN
4. B 10 13 23 MARJETKA BREZNIK
5. A 11 14 25 JANJA PUČKO
5. B 11 12 23 MARTINA PODGRAJŠEK
6. A 10 8 18 PETRA EFREMOV
6. B 11 8 19 ANA KAJZER
7. A 15 12 27 MARIJA BRODNJAK
7. B 18 8 26 JELKA TRANTURA
8. A 8 6 14

MAJA PATTY

MARIJA ZAVERNIK

8. B 9 6 15 ALEŠ ŠTAHER
9. A 8 10 18 MARJANA FALEŽ
9. B 6 13 19 ROMANA ŠABEDER
SKUPAJ 203 172 380
RAZŠIRJEN PROGRAM RAZREDI ŠTEVILO UČENCEV VODJA ODDELKA
RAP 1 1. A 23 Polona Korošec
RAP 2 1. B 23 Marija Zavernik
RAP 3 2. A 18 Anita Strmšek
RAP4 2. B 17

Žan Bedenik

 

RAP 5 3. A 15 Marija Brodnjak
RAP 6 3. B 15 Mojca Moškon Mešl
RAP 7

4. A, 4.B,

5. A, 5. B

28 Irena Marković

Jutranje varstvo je kot del dejavnosti razširjenega programa RAp-a organizirano za učence 1. razreda. V jutranje varstvo (od 6.00 do 8.15) je vpisanih 34 otrok prvega razreda.

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v skladu z Zakonom o osnovni šoli v pristojnosti šole. Od 4. do 7. razreda se lahko pouk v manjših učnih skupinah organizira pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v obsegu največ ¼ ur, v 8. in 9. razredu pa se pouk pri navedenih predmetih v manjših učnih skupinah organizira vse leto.

Učenci 8. razreda so pri pouku TJA razdeljeni v dve heterogeni skupini in učenci 9. razreda v tri manjše učne skupine glede na predznanje. Učenci 9. razreda so pri matematiki in slovenščini razdeljeni v heterogene skupine.

IZBIRNI PREDMETI

Program devetletke omogoča vsem učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje tudi obvezne izbirne predmete. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno.

Izbirni predmeti se izvajajo eno uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Učenci 7. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Okoljska vzgoja I
 2. Šport za sprostitev
 3. Likovno snovanje I
 4. Sonce, Luna in Zemlja
 5. Literarni klub
 6. Urejanje besedil
 7. Šolsko novinarstvo

Učenci 8. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Daljnogledi in planeti
 2. Okoljska vzgoja II
 3. Likovno snovanje II
 4. Izbrani šport – odbojka
 5. Izbrani šport – nogomet
 6. Multimedija
 7. Šolsko novinarstvo

Učenci 9. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Filmska vzgoja
 2. Računalniška omrežja
 3. Okoljska vzgoja III
 4. Šport za zdravje
 5. Zvezde in vesolje
 6. Likovno snovanje III

ODDELKI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA (RAP)

NAMEN RAP

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj.

Razširjeni program osnovne šole omogoča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju  kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti. Razširjeni program osnovne šole je komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki razširjenega programa, ki ima tudi zaradi večjih možnosti za udejanjanje načela individualizacije izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnega učnega okolja za učenke in učence, ki se iz različnih razlogov srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju, usvajanju znanja in doseganju minimalnih ter temeljnih standardov znanja v osnovnošolskem izobraževanju:  zaradi posebnih potreb, učnih težav, jezikovnih ovir, kulturne različnosti ali socialne in ekonomske prikrajšanosti.

Razširjeni program je prostor razvijanja posebnih talentov in nadarjenosti učenk in učencev, ki zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči v okviru obveznega programa.

Splošni cilji:

 • odpravljanje vrzeli, poglabljati in nadgrajevati cilje obveznega programa osnovne šole;
 • večja izbirnost in participacija učenk in učencev;
 • razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev;
 • poglobljeno spoznavanje posebnosti posameznih učencev in tako večje možnostim za udejanjanje načela individualizacije;
 • razvijanje učenčevih interesov, spretnosti in znanja, razvijanje učnih in delovnih navad;
 • spodbujati kakovostno preživljanje prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

POTEK DELA V RAP

V okviru razširjenega programa se po priloženem urniku izvajajo vsebine naslednjih sklopov:

 • Hrana in prehranjevanje
 • Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
 • Samostojno in sodelovalno učenje
 • Gibanje

Časovna razporeditev dela v RAP od 1. do 5. razred

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. Kultura prehranjevanja Kultura prehranjevanja Kultura prehranjevanja Kultura prehranjevanja Kultura prehranjevanja
2. Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas
3. Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog
4. Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev

 

Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev

Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
5. Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas Igra in prosti čas
6. Popoldansko varstvo Popoldansko varstvo Popoldansko varstvo Popoldansko varstvo Popoldansko varstvo

Časovna razporeditev ur pouka in odmorov

Začetek rednega pouka je ob 8.20. Pred in po pouku potekajo dejavnosti v okviru razširjenega programa.

POUK ODMOR RAP
6.00–8.15 Jutranje varstvo
Predura 7.30–8.15 8.15–8.20
1. ura 8.20–9.05 9.05–9.20
2. ura 9.20–10.05 10.05–10.25
3. ura 10.25–11.10 11.10–11.15
4. ura 11.15–12.00 12.00–12.05
5. ura 12.05–12.50 12.50–12.55 1. ura 12.05–12.50
6. ura 12.55–13.40 13.40–13.45 2. ura 12.55–13.40
7. ura 13.45–14.30 3. ura 13.45–14.30
4. ura 14.35–15.20
5. ura 15.25–16.10
6. ura 16.15–17.00

DEŽURSTVA UČITELJEV

Učitelji opravljajo vlogo dežurnega učitelja med odmori in zjutraj pred rednim poukom. Dežurstvo je med učitelji porazdeljeno po dnevih od ponedeljka do petka, časovno pa od 8. 20 do 12.50 za razredno stopnjo  v razredih in na hodnikih pred razredi in od 7.30 do 13.45 za predmetno stopnjo na spodnjem hodniku, v jedilnici in v avli pri vhodu v šolo.

V telovadnici je v času malice organiziran rekreativni odmor za učence od 6. do 9. razreda. Razpored dežurnih učiteljev v tem odmoru je izobešen na oglasni deski v zbornici in pred telovadnico.

Razpored urnika dežurstva učiteljev je izobešen na oglasni deski v zbornici.

Učenci vozači, ki prihajajo v šolo s šolskim avtobusom, počakajo na začetek pouka v šolski avli.

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO

ORGANIZACIJA POUKA

Razredniki za svoje oddelke določijo število dni pouka po mesecih glede na realizacijo kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dni ter ekskurzij.

Šolsko leto je razdeljeno na ENO (zaradi pandemije covid-19) ocenjevalno obdobje:

 • KONEC POUKA: 9. razred: 15. 6. 2021
 • KONEC POUKA: ostali: 24. junij 2021

POČITNICE UČENCEV

 • Jesenske počitnice: od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018
 • Novoletne počitnice: od 25. 12. 2017 do 2. 1. 2019
 • Zimske počitnice: 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019
 • Prvomajske počitnice: 29. 4. 2019 do 2. 5. 2019
 • Poletne počitnice: 25. 6. 2019 do 31. 8. 2019

PRAZNIKI IN DRUGI PROSTI DNEVI TER DRUGI POSEBNI DNEVI

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2018/2019:

 • torek, 1. 9. 2020, ZAČETEK POUKA
 • Ponedeljek ̶ petek, 26. 10. 2020 ̶ 11. 2020, JESENSKE POČITNICE
 • petek, 23. 10. 2020, PROSLAVA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
 • sobota, 31. 10. 2020, DAN REFORMACIJE
 • nedelja, 1. 11. 2020, DAN SPOMINA NA MRTVE
 • ponedeljek, 23. 12. 2020, PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 • četrtek, 24. 12. 2020, PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 • petek, 25. 12. 2020, BOŽIČ
 • sobota, 26. 12. 2020, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 • peteksobota, 25. 12. 2020 ̶ 1. 2021, NOVOLETNE POČITNICE
 • ponedeljek, 8. 2. 2021, PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • petek ̶ sobota, 12. 2. 2021 ̶ 2. 2021 INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
 • Ponedeljek ̶ petek, 15. 2. 2021 ̶ 2. 2021, ZIMSKE POČITNICE
 • ponedeljek, 5. 4. 2021, VELIKONOČNI PONEDELJEK
 • ponedeljek, 26.4. 2021, POUKA PROST DAN
 • torek, 27. 4. 2021, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
 • toreknedelja, 27. 4. 2021 5. 2021 PRVOMAJSKE POČITNICE
 • Sobotanedelja, 1. 5. 2021 ̶ 5. 2021, PRAZNIK DELA
 • torek, 15. 6. 2021, ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
 • četrtek, 24. 6. 2021, ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
 • petek, 25. 6. 2021, DAN DRŽAVNOSTI
 • ponedeljektorek, 28. 6. 2021 ̶ 8. 2021, POLETNE POČITNICE

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

V torek, 1. 9. 2020, je bil objavljen sklep o izboru 3. predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. Na OŠ Rače bodo učenci preverjeni pri predmetu  šport.

NPZ-ji so obvezni za učence 6. in 9. razreda.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred:

DATUM AKTIVNOST 6. r 9.r
1. september 2020 Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. +
4. maj  2021 NPZ iz slovenščine + +
1.       maj  2021 NPZ iz matematike + +
10. maj 2021 NPZ iz tretjega predmeta – šport +
10. maj 2021 NPZ iz tujega jezika +
 1. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki +
 1. 6., 2. 6., 3. 6. 2021 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +
 7. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki +
 7. 6., 8. 6., 9. 6. 2021 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +
15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +
24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

RAZ. SMER EKSKURZIJE Z OGLEDI NAČRTOVANI ČAS IZVEDBE
1.

CELJE – ogled otroškega muzeja Hermanov brlog z delavnicami, ogled Celjskega gradu, Šmartinsko jezero

 

18. junij 2021

 

2. LJUBLJANA  –  ogled Ljubljane in obisk živalskega vrta Ljubljana
3. VELENJE – ogled muzeja premogovništva, RC Velenjsko jezero
4. SAVINJSKA DOLINA IN GOLTE  – jama Pekel, Mozirski gaj, Golte
5. PREKMURJE – živalski vrt  Sikalu ZOO , doživljajski park Vulkanija, motorični  park pri Soboškem jezeru
6. NOTRANJSKA  – Postojnska  jama, grad Snežnik, Cerkniško jezero
7. GORENJSKA  – Škofja Loka, Kropa –kovaški muzej, Radovljica – ogled srednjeveškega mesta,  Bled – ogled , Blejski vintgar
8. POLJANSKA DOLINA – Škofja Loka, Tavčarjev dvorec, Partizanska bolnišnica Franja
9. Rudnik soli in Salzburg

18. september 2020

 

KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA

Redovalne konference (OKVIRNO):

 • 10. 6. 2021 – 9. razred
 • 22. 6. 2021 – 1.–8. razred

Redne mesečne konference:

 • četrtek, 24. 9 . 2020
 • četrtek, 22. 10. 2020
 • četrtek, 26. 11. 2021
 • četrtek, 17. 12. 2021
 • četrtek, 25. 2. 2021
 • četrtek, 25. 3. 2021
 • četrtek, 22. 4. 2021
 • četrtek, 27. 5. 2021
 • ponedeljek, 28. 6. 2021

SODELOVANJE S STARŠI

Razredni roditeljski sestanki

 

Roditeljski sestanki: predvideni so trije, četrtega organizira razrednik po potrebi. Vsi roditeljski sestanki se praviloma izvedejo v dveh terminih.

Razrednik lahko po potrebi termin sestanka prilagodi situaciji.

 • 8, 9., 10. septembra 2020
 • 8, 9., 10. decembra 2020
 • april 2021 (za starše otrok vrtca in 1. triade) predavanje psihologinje Tadeje Batagelj z naslovom Otrok med zaslonom in igriščem
 • april 2021 (za starše otrok 2. in 3. triade) predavanje psihologinje Tadeje Batagelj z naslovom Bistri, a raztreščeni

Za starše učencev 8. in 9. razreda bomo v roditeljske sestanke vključili tudi vsebine karierne orientacije, za učence 9. razreda bo v mesecu septembru izvedeno predavanje g. Danila Kozoderca o načrtovanju svoje karierne poti, za starše 8. razredov pa prav tako predavanje na temo karierne orientacije predavatelja g. Danila Kozoderca.

Za starše 3. razreda bo izvedeno predavanje o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci.

Za starše novincev, ki se bodo vključili v šolo v šolskem letu 2021/22, bomo izvedli roditeljski sestanek v začetku meseca junija 2021.

Skupne govorilne ure za vso šolo

Govorilne ure načrtujejo vsi strokovni delavci v svojih letnih delovnih načrtih, tedensko in mesečno, v dopoldanskem in popoldanskem času. Starši se na govorilne ure pri učiteljih posameznih predmetov ali pri razredniku naročijo preko spletne strani šole (elektronsko naročanje). S tem želimo olajšati stike med starši in učitelji.  Glede na situacijo in priporočila NIJZ o ravnanju v povezavi z boleznijo covid-19  se govorilne ure lahko izvajajo na daljavo preko spletne aplikacije TEAMS.

Predvidoma so skupne govorilne ure za vso šolo vsak prvi torek v mesecu po dogovoru ob 16. ali 17. uri. Predvideni datumi popoldanskih govorilnih ur:

 • 6. 10. 2020
 • 3. 11. 2020
 • 12. 1. 2021
 • 2. 2. 2021
 • 2. 3. 2021
 • 54. . 2021
 • 1. 6. 2021

Individualne govorilne ure učiteljev

 

Individualne govorilne ure so v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti. Starši se za govorilno uro predhodno dogovorijo s posameznim učiteljem.

 

Individualne govorilne ure učiteljev

Individualne govorilne ure so v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti. Starši se za govorilno uro predhodno dogovorijo s posameznim učiteljem.

PROGRAM DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

DEJAVNOST RAZRED MENTOR
Mladina in gore 1.–9. Martina Podgrajšek
Ročna dela 4. in 5. Anita Vogrin
Igriva matematika 2. in 3. Barbara Rozman
Priprava na športna tekmovanja 6.–9.

Boštjan Šterbal, Žan Bedenik,

Jelka Trantura,

Šah 4.–5. Mojca Moškon Mešl
Šah 6.–9. Mojca Moškon Mešl
Robotika (LEGO) 4. in 5. Mojca Moškon Mešl
Robotika (LEGO) 6.–9. Mojca Moškon Mešl
Uvod v računalništvo 4.–6. Aleš Štaher
Oskrba živali 6.–9. Boštjan Škreblin
Priprava na tekmovanja (MAT, FIZ, ASTR.) 7.–9. Romana Šabeder
Priprava na tekmovanje(diabetes, kemija) 8.–9.

Darja Pernek Lesjak

 

Priprava na tekmovanja (TJA, SLO, BIO) 4.–9.

Ksenija Pečnik, Mojca Moškon Mešl, Sabina Ozmec,

Marjana Falež, Boštjan Škreblin

Cici zbor 1. in 2. Anja Lešič
Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor 3.–5. Petra Efremov
Nemščina 2. jezik 4.–6.

Anita Strmšek, Karmen Berlič,

Sara Kupnik

Nemščina skozi gibanje 1.–3. Romana Zupančič
Angleščina 2. jezik 5.–7. Karmen Berlič, Sara Kupnik
Mojca Moškon Mešl
Pomoč učencem pri izdelavi šolskih in domačih nalog 6.–9.

Ksenija Pečnik

Tatjana Tramšek

Šolski radio 6.–.9. Metka Pristovnik, Martina Brodej
Folklora 2. Sabina Hovnik
Likovno ustvarjanje 4.–9. Maja Patty
Raziskujem zgodovino 9. Irena Marković
Turizem domačega kraja 1.       in 9. Mojca Moškon Mešl
Korektivna vadba 6.–9. Jelka Trantura
Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog
Dodatna pomoč in podpora učencem pri učenju
1.–9. Več učiteljev
Gledališče 4.–6. P.Pipenabher
Eko kotiček 1.–9. Boštjan Škreblin
Fit šolar 6.–.9. Boštjan Šterbal
Šolska skupnost 2.–9. Mojca Moškon Mešl
Mladinski pevski zbor 6.–9. Petra Efremov
Mali zeleni prstki 3. Janja Milošič
Fit šolar 4. in 5. Žan Bedenik
Literarnice 5.–9. Sabina Ozmec
eTwinning 4. in 5. Sabina Hovnik
Tekmovanje iz znanja TJA 7. Ksenija Pečnik
Rekreativni odmor 3.–9. Boštjan Šterbal
Rekreativni odmor 3.–9. Jelka Trantura
Rekreativni odmor 3.–9. Žan Bedenik

ŠOLSKA PREHRANA

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo prehranske normative  in priporočila za zdravo prehrano učencev. Z načinom prehrane v šoli želimo razvijati ustrezne prehranske navade učencev ter spodbuditi aktiven odnos vseh do zdrave hrane. Veliko pozornosti namenjamo pripravi in postrežbi jedi. Prizadevamo si, da bi učencem ponudili čim več raznovrstne hrane in jedi ter jih spodbujamo, da bi poskusili tudi takšno, ki se jim ne zdi mikavna. Z različnimi dejavnostmi spodbujamo zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja na šoli (Tradicionalni slovenski zajtrk, pogovori o prehrani na razrednih urah, šolski skupnosti, RAP-u, ankete …).

Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V letošnjem letu se pripravlja malica za 359 učencev in povprečno 300 kosil. Malico in kosilo se streže v šolski jedilnici za vse učence. Čas kosila je od 12.00 do 14. 45. Dnevno evidenco prijav in odjav vodi tajnica šole na podlagi odjav in prijav staršev po telefonu ali e-pošti. Pravočasna odjava velja za tisti dan, če je sporočena do 8.30. Če ni odjave, se malica oziroma kosilo plača.

Pri obračunavanju malic in kosil se upošteva dnevna odsotnost otroka. Prejete položnice je treba plačati do roka, ki je vedno 18. v mesecu. V začetku šolskega leta starši podpišejo prijavo učenca na šolsko prehrano, v kateri so zapisana pravila in dogovor o obojestranskem sodelovanju.

Šolsko prehrano načrtujejo in spremljajo vodja kuhinje Gregor Frangež, vodja šolske prehrane Janja Milošič in pomočnica ravnatelja Romana Zupančič.

Učenci se pri kosilu identificirajo s ključki. Učenci, ki imajo kosilo ob določenih dnevih, prav tako dobijo ključke, s pomočjo katerih se vodi evidenca o številu prevzetih obrokov.

Če učenec ključek pozabi, ga odgovorna oseba ročno vnese v računalnik. Za učence od 1. do 3. razreda bodo imele ključke učiteljice v oddelku razširjenega programa, ostali učenci pa imajo ključe sami. Če otrok ključek izgubi, je treba poravnati stroške za nakup in izdelavo novega ključka v vrednosti 5 EUR.

Vsak razred je zadolžen za čiščenje jedilnice po malici (brisanje miz, pospravljanje stolov). Za čistočo poskrbijo dežurni učenci posameznega razreda.

Zaradi delnega sofinanciranja (Občina Rače – Fram) so cene kosila naslednje:

 • Kosila so količinsko in cenovno razporejena v štiri kategorije:
 • kosilo za 1. do 3. r.: 1,90 €               (ekonomska cena 3,14 €)
 • kosilo za 4. do 5. r.: 2,00 €              (ekonomska cena 3,24 €)
 • kosilo za 6. do 9. r.: 2,20 €               (ekonomska cena 3,44 €)
 • kosilo za odrasle: 3,50 €

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Upravičenci do subvencije šolske prehrane so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na šolsko prehrano in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563, 60 evra.
 • Od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 evra.

Subvencijo šolske prehrane lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi subvencija za kosilo.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Cena malice v šolskem letu 2020/2021:

 • cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno,
 • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.

Dodatna subvencija Občine Rače – Fram

Občina Rače – Fram namenja dodatna finančna sredstva za subvencioniranje šolske prehrane. Namenili jih bomo financiranju šolskih kosil učencem, katerih mesečni dohodek staršev ne omogoča plačila prehrane, ali je v družini prišlo do sprememb dejstev in okoliščin, ki niso navedene v odločbi o otroškem dodatku.

NAČRT ŠOLSKIH POTI

Varnost učencev je ena od najzahtevnejših in najpomembnejših nalog, kajti učenci so nenehno izpostavljeni nevarnosti gostega prometa, ki se odvija skozi naš kraj. Pomembno je, da so otroci, starši in vsi, ki skrbijo za vzgojo otrok, dobro prometno osveščeni, da znajo otrokom svetovati ter so dobro seznanjeni z varnimi šolskimi potmi. Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne in psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko popolnoma samostojno sodelovali v prometu. Učence na začetku šolskega leta seznanimo z načrtom šolskih poti. Prvošolčki so ob začetku šolskega leta od Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rače-Fram dobili rumene rutice, kresničke in trakove.

Prve dneve v septembru stoji ob prehodu za pešce policist, ki skrbi za varen prehod osnovnošolcev. K umiritvi prometa pa v veliki meri pripomorejo hitrostne ovire pred šolo.

Načrt šolskih poti sproti dopolnjujemo in vnašamo spremembe.

 

ŠOLSKI PREVOZI

Prevoze šolskih otrok v našem šolskem okolišu v letošnjem letu pogodbeno izvaja avtobusno podjetje Tajhman turizem, d. o. o. Čas prihodov in odhodov avtobusa določa šola in se prilagaja šolskemu urniku. Vozni red je objavljen na spletni strani šole. Prevoznik je dolžan poskrbeti za varen prevoz otrok, zagotoviti mora varen vstop in izstop otrok ter dosledno upoštevati druge prometno-varnostne predpise v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu. Starši prijavijo učenca na prevoz s šolskim avtobusom tako, da izpolnijo prijavnico. Učenci vozači počakajo na začetek pouka v šolski avli. Po končanem pouku učenci počakajo na avtobus v šolski avli.

DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Šolska svetovalna služba (ŠSS) se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko treh osnovnih med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojno-preventivnih dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pri oblikovanju LDN-ja šolske svetovalne službe izhajamo iz osnovnih področij življenja in dela na šoli, kot jih navajajo splošna izhodišča v programskih smernicah za ŠSS.

Delo ŠSS obsega delo z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč. Naloga ŠSS je tudi spremljanje poteka vsakdanjega življenja in dela v šoli, nudenje pomoči učencem s težavami, skrb za dobro počutje v šoli, skrb za varno in spodbudno okolje ter spoštovanje hišnega reda in šolskih pravil.

V procesu šolanja je naloga ŠSS vpis otrok, sprejem in uvajanje otrok v šolo ter spremljanje otrok v šoli.

Karierna orientacija je posebna naloga ŠSS pri prehajanju otrok v srednje šole prek poklicnega usmerjanja, informiranja in svetovanja.

ŠSS nudi različne oblike podpore in pomoči učencem, ki so zaradi socialno-ekonomskih stisk družine ogroženi v telesnem, osebnem in socialnem razvoju (subvencionirana prehrana, subvencionirana letovanja, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi, ekskurzij, šol. potrebščin idr.).

ŠSS koordinira delo z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami.

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad je namenjen zbiranju sredstev za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin, obogatitvi vzgojno-izobraževalnega dela ter sofinanciranju dejavnosti, ki potekajo v šoli in v vrtcu. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, lastnih aktivnosti, donacij, zapuščin in drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, njegov mandat traja dve leti. Zdajšnjemu upravnemu odboru se mandat izteče februarja 2022.

Upravni odbor skrbi za gospodarno in odgovorno poslovanje sklada.

Upravni odbor pripravi program šolskega sklada za šolsko leto 2020/2021 in poročilo o poslovanju šolskega sklada v letu 2019/20 ter o delu upravnega odbora in o delovanju šolskega sklada redno obvešča svet staršev.

V upravnem odboru šolskega sklada so naslednji člani: Marina Koren Dvoršak (predsednica), Maja Rožman, Jadranka Donaj, Magda Založnik Dokl (predstavniki staršev vrtca in šole) Ana Kajzer in Žan Bedenik  (predstavnika zaposlenih v šoli)  in Petra Vodošek kot predstavnice zaposlenih vrtca.

DNEVI DEJAVNOSTI (kulturni, športni, tehniški in naravoslovni dnevi)

Dnevi dejavnosti so: kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi. Čas izvedbe, vsebina, kraj in organizatorji so določeni v letni delovni pripravi učiteljev organizatorjev. Datum načrtovanih dni dejavnosti se lahko po potrebi prilagodi trenutnim razmeram.

NAČRT KULTURNIH DNEVOV

 1. razred:
 2. Spoznajmo ilustratorja (7. 10. 2020)
 3. Plesne delavnice (23. 12. 2020)
 4. Naše ljudsko izročilo (10. 2. 2021)
 5. Hermanov brlog – zaključna ekskurzija (26. 5. 2021)

 

 

 1. razred:
 2. Spoznajmo ilustratorja (7. 10. 2020)
 3. Plesne delavnice (23. 12. 2020)
 4. Naše ljudsko izročilo (10. 2. 2021)
 5. Pogled skozi okno (april 2020)

 

 

 1. razred:
 2. Spoznajmo ilustratorja (7. 10. 2020)
 3. Plesne delavnice (24. 12. 2020)
 4. Naše ljudsko izročilo (5. 02. 2021)
 5. Bilo je nekoč – grad Rače (junij)

 

 1. razred:
 2. Dan stripa (7. 10. 2020)
 3. Plesne delavnice (24. 12. 2020)
 4. Naše ljudsko izročilo (10. 2. 2021)

 

 1. razred:
 2. Ilustrator Uroš na obisku (7. 10. 2020)
 3. Plesne delavnice (24. 12. 2020)
 4. Naše ljudsko izročilo (10. 2. 2021)

 

Kulturni dnevi v 3. triadi:

 

Prvi kulturni dan: 7. 10. 2020 – Spoznajmo ilustratorja (1.–9. razred)

Drugi kulturni dan: 24. december 2020 – PLESNE DELAVNICE (1.–9. razred)

Tretji kulturni dan: 10. 2. 2021 – Slovenski kulturni praznik in kulturna dediščina

 

NAČRT ŠPORTNIH DNEVOV

 1. razred:
 2. Pohod – SVETOVNI DAN HOJE (15. oktober 2020)
 3. Drsanje (december–januar)
 4. ŠVK (april)
 5. Pohod – orientacija (maj)
 6. Športne igre (junij)

 

 

 1. razred:
 2. Merjenje za ŠVZ (15. september 2020)
 3. Pohod – SVETOVNI DAN HOJE (15. oktober 2020)
 4. Drsanje (januar–marec 2021)
 5. Pohod z orientacijo (april 2021)
 6. Športne igre (junij 2021)

 

 1. razred:
 2. Merjenje za ŠVZ (15. september 2020)
 3. Pohod (15. oktober 2020)
 4. Zimski športni dan, drsanje (januar–februar)
 5. Pohod (maj 2021)
 6. Športne igre (junij 2021)

 

 

 1. razred:
 2. Orientacijski pohod (14. september 2020)
 3. Pohod (15. oktober 2020)
 4. Drsanje (26. januar 2021)
 5. Zaključna ekskurzija (26. maj 2021)
 6. Športne igre (junij 2021)

 

 1. razred
 2. Orientacijski pohod (14. september 2020)
 3. Pohod (15. oktober 2020)
 4. Drsanje (26. januar 2021)
 5. Potep po Prekmurju (26. maj 2021)
 6. Poligon, kolesarski (maj 2021)

 

Od 6. do 9. razreda

 1. Merjenje za ŠVZ (14. september 2020)
 2. Pohod (15. oktober 2020)
 3. Zimski športni dan, drsanje (26. januar 2021)
 4. Športne igre (19. april 2021)
  5.     Orientacija (17. maj 2021 )

 

NAČRT TEHNIŠKIH DNEVOV

1. razred:

 • Kaj zmorem narediti (6. oktober 2020)
 • Ustvarjalna delavnica “ Okrasimo šolo” (25. november 2020)
 • Igriva arhitektura (21. junij 2020)

 

2. razred:

 • Kaj zmorem narediti (oktober 2020)
 • Ustvarjalna delavnica “ Okrasimo šolo” (25. november 2020)
 • Igriva arhitektura (21. junij 2020)

 

3. razred:

 • Ustvarjalna delavnica “ Okrasimo šolo” (25. november 2020)
 • Kaj zmorem narediti (junij)
 • Igriva arhitektura (21. junij 2020)

 

4. razred:

 • Novoletna dekoracija (25. november 2020)
 • Avtomobilček (januar 2021)
 • Velikonočne delavnice (2. april 2021)
 • Igriva arhitektura (21. junij 2021)

5. razred:

 • Izdelava novoletne dekoracije (25. november 2020)
 • Bodi EKO (6. oktober 2020)
 • Velikonočne delavnice (2. april 2021)
 • Igriva arhitektura (21. junij 2021)

6. razred:

 • Papir – 6.10.2020
 • Izdelava novoletne dekoracije (25. november 2020)
 • Velikonočne delavnice (2. april 2021)
 • Igriva arhitektura (21. junij 2021)

7. razred:

 • Les (6. oktober 2020)
 • Izdelava novoletne dekoracije (25. november 2020)
 • Šola v naravi (1.februar–5. februar 2021)
 • Igriva arhitektura (21. junij 2021)

8. razred:

 • Poklicno usmerjanje (6. oktober 2020)
 • Izdelava novoletne dekoracije (5. november 2020)
 • Velikonočne delavnice (2. april 2021)
 • Igriva arhitektura (21. junij 2021)

9. razred:

 • Izdelava novoletne dekoracije (25. november 2020)
 • Velikonočne delavnice (2. april 2021)
 • Izdelava izdelkov za projekt Bodimo prijatelji (26. maj 2021)
 • Izdelava scene za valeto (junij, 2021)

 

NAČRT NARAVOSLOVNIH DNEVOV

 1. razred
 2. Moje telo (12. oktober)
 3. Kmet za en dan (8. oktober)
 4. Tradicionalni slovenski zajtrk – Mavrica na krožniku (20. november 2020)

 

 1. razred
 2. Zdravo živim (12. oktober 2020)
 3. Slovenski tradicionalni zajtrk (21. november 2020)
 4. Zaključna ekskurzija ZOO Ljubljana (26. maj 2021)

 

 1. razred:
 2. Tradicionalni slovenski zajtrk – Mednarodno leto sadja in zelenjave (20. november 2020)
 3. Zaključna ekskurzija Velenje (26. maj 2021)
 4. Živim zdravo (junij)

 

 1. razred
 2. Tradicionalni slovenski zajtrk (20. november 2020)
 3. Odvisnosti (6. oktober 2020)
 4. Zobna preventiva in orientacija po Mariboru (april 2021)
 5. razred
 6. Zdrava prehrana (20. november 2020)
 7. Prva pomoč, oživljanje (marec 2021)
 8. S pravilno držo do zdravja (junij 2021)

 

 1. razred

 

 1. Krajinski park + Tal 2000 (zadnji teden v mesecu juniju 2021 – Škreblin)
 2. Terensko delo (zadnji teden v mesecu juniju 2021 – Tramšek)
 3. Mednarodno leto sadja in zelenjave 2021 (20. november 2020 – Tradicionalni slovenski zajtrk – vsi)

 

 1. razred

 

 1. Mikroskopiranje (6. januar 2021 – Škreblin)
 2. Šola v naravi (1. februar 2021–5. februar 2021)
 3. Mednarodno leto sadja in zelenjave 2021 (20. november 2020 – Tradicionalni slovenski zajtrk – vsi)

 

 1. razred

 

 1. Merjenje (18. september 2020 – Kajzer)
 2. Mednarodno leto sadja in zelenjave 2021 (20. november 2020 – Tradicionalni slovenski zajtrk – vsi)
 3. Interdisciplinarna ekskurzija (26. maj 2021)

 

 1. razred

 

 1. Interdisciplinarna ekskurzija (18. september 2020)
 2. Mednarodno leto sadja in zelenjave 2021 (20. november 2020 – Tradicionalni slovenski zajtrk – vsi)
 3. Elektrika (13. april 2021 – Šabeder)

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV

ORGANIZACIJA IN DELO ODDELČNIH SKUPNOSTI

Oddelčne skupnosti so organizirane v vseh oddelkih. Delujejo po programu, pri katerem sodelujejo učenci in razrednik. Razrednik usmerja in spodbuja delo učencev. Spremljanje dela oddelčnih skupnosti je sprotno, in sicer ob koncu meseca.

Za vodenje oddelčnih skupnosti učenci izvolijo svoje predstavnike. Prek oddelčnih skupnosti tečejo tudi skupne šolske akcije. Posebno skrb posvečajo informiranosti, pri čemer se poslužujejo oddelčne in šolske oglasne deske, šolske razglasne postaje in kotičkov v učilnicah. Programi dela oddelčnih skupnosti so priloga LDN razrednika.

ŠOLSKA SKUPNOST

V šolski skupnosti  Osnovne šole Rače  opravljamo naslednje naloge:

 • Izvolimo predsednika šolske skupnosti.
 • Sprejmemo letni program dela.
 • Zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka.
 • Vsi učenci od 2. do 9. razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V ta namen izberejo po dva predstavnika iz vsakega oddelka, ki posredujeta predloge, želje svojega oddelka, oziroma poročata s srečanj šolske skupnosti učencev.
 • Šolska skupnost se sestaja na sestankih enkrat mesečno.
 • Spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo ravnatelja in Svet zavoda OŠ Rače na morebitne kršitve pravic učencev.
 • Sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost.
 • Organiziramo šolske plese.
 • Organiziramo predajo šolskega ključa.
 • Sodelujemo pri pripravi in izvedbi zaključne šolske prireditve.
 • Informiramo učence o svoji dejavnostih.
 • Urejamo informacijsko tablo šolske skupnosti.
 • Razvijamo čut pripadnosti šoli.
 • Vsak mesec obeležimo nekatere pomembne evropske in svetovne dneve.
 • Načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne akcije, akcije čiščenja okolice šole ipd.).
 • Oblikujemo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem.
 • Razvijamo sodelovanje s sosednjo šolo v občini.
 • Redno obravnavamo šolsko problematiko.
 • Skrbimo za urejeno okolico šole.
 • Pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta.
 • Pripravimo in organiziramo šolski otroški parlament.
 • Sodelujemo na medobčinskem otroškem parlamentu.
 • Opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole.

V tednu otroka bomo organizirali sprejem prvošolcev med člane šolske skupnosti.  Obravnavali bomo šolsko problematiko. Poudarjali bomo vse, kar je dobro in pozitivno na naši šoli. Posebno skrb bomo namenili  razvijanju dobrih medsebojnih odnosov in urejenosti naše šole . Predstavniki naše šole se bodo udeležili medobčinskega otroškega parlamenta v Mariboru, kjer bodo aktivno sodelovali na temo  Šolstvo in šolski sistem, ki se nadaljuje v letošnje šolsko leto.

Mentorica: Tatjana Tramšek

RAZREDNE URE

Razredne ure se bodo izvajale enkrat tedensko, in sicer vsako sredo pol šolske ure pred začetkom pouka. Učenci bodo obravnavali teme s področja duševnega zdravja, ekologije, otroškega parlamenta, hišnega reda, pravil šolskega reda in vzgojnega načrta.

Cilji razrednih ur so:

 • razvijanje pozitivne samopodobe posameznika in odnosa do narave,
 • izboljšanje medsebojnih odnosov (učenci – učitelji – starši),
 • zavzemanje za prijetno počutje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli.

Izvajalci:

Izvajalci razrednih ur so razredniki, na sestankih pa lahko sodelujejo tudi drugi strokovni delavci šole, zunanji sodelavci in starši.

SKRB ZA ZDRAV TELESNI RAZVOJ UČENCEV

PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.

Preventivne preglede bo izvedel imenovani zdravnik šole mag. Leon Radolli, dr. med., specialist pediater, s pripadajočim timom, ki dela v Zdravstvenem domu Hoče.

Imenovanega zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje (Uradni list, št. 19/98).

URNIK AMBULANTE ZA UČENCE NAŠE ŠOLE

Naslov: Zdravstvena postaja Hoče, Bohovska cesta 7. Tel. številka: 02/ 33 31 860.

PONEDELJEK 12:30 do 19:30
TOREK 07.00 do 08.45            08.45 do 14.00
SREDA 07.00 do 08.45            08.45 do 14.00
ČETRTEK 12:30 do 19:30
PETEK 07.00 do 14.00

Nadomestna ambulanta za učence naše šole (kadar potrebujejo zdravniško pomoč v času zunaj rednega obratovanja ambulante dr. Radolija) je ambulanta v Vošnjakovi 4 v IV. nad., ki deluje vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.30.

Dežurna ambulanta deluje vsak dan od 20.00 do 23.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 8.00 do 23.00. Splošna urgentna ambulanta deluje v prostorih UKC MB od 23.00 dalje.

POSVETOVALNICA ZA MLADE (tel.: 02 22 86 417)

Namenjena je vsem mladim, ki imajo kakršnekoli težave v šoli, doma, z vrstniki in ne vedo, s kom bi se pogovorili. V posvetovalnico za mlade, ki je na Vošnjakovi 4/IV. nad., lahko pridejo brez zdravstvene izkaznice od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00.

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Učenci od 1. do 5. razreda bodo nadaljevali s tekmovanjem v akciji Za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki poteka med učenci slovenskih osnovnih šol. Na naši šoli jo izvaja preventivna zobozdravstvena služba ZD iz Maribora pod vodstvom Tinke Mlakar, ki obišče učence enkrat mesečno. Starši izberejo otroku zobozdravnika sami.

V šolskem letu 2018/019 nadaljujemo z rednimi zobozdravstvenimi sistematskimi pregledi pri dr. dent. med. Borisu Sapaču.

Zobozdravstvene storitve za učence OŠ Rače opravljata:

Rebeka DOBRIČ, dr. dent. med., v ZD Maribor, Ljubljanska c. 42,

tel. številka: 02 33 31 818.

Boris SAPAČ, dr. dent. med., v ZD Rače,

tel. številka: 02 630 08 72.

HIGIENSKO-ZDRAVSTVENI UKREPI

Učence v sklopu pouka in razrednih ur navajamo na higieno. Posebna pozornost je namenjena umivanju rok pred obroki in po uporabi WC-ja. Nadzor nad izvajanjem vodijo učitelji. Vsa stranišča so oskrbljena s toaletnim papirjem. Povsod, kjer so umivalniki, so na voljo tekoče milo in papirnate brisače. Vsi prostori šole so vsakodnevno ustrezno očiščeni.

REŠEVANJE SOCIALNIH PROBLEMOV UČENCEV

Osnovne socialne probleme učencev rešujejo razredniki v okviru oddelčnih skupnosti. Težje socialne probleme rešuje pedagoginja, ki po potrebi vključi tudi center za socialno delo in lokalno skupnost.

V reševanje socialnih problemov se aktivno vključujejo Občina Rače-Fram, Šolski sklad OŠ Rače, Krajevna organizacija RK Rače (ga. Zlatka Napast) in Karitas (ga. Sonja Majal). Denarno pomagajo pri sofinanciranju letovanja otrok, šolskih izletov, šolski prehrani in nakupu šolskih potrebščin.Publikacija 16/17

Dostopnost