Select Page

Šola nadarjenim učencem prilagaja metode in oblike dela ter jim omogoča vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki, učitelji in psihologi s Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Na naslednji povezavi lahko poiščete več informacij o tej raznoliki skupini učencev :
Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

Dostopnost