Select Page

Letošnje podelitve Šilihovih priznanj ob svetovnem dnevu učiteljev, ki se podeljuje učiteljem in vzgojiteljem za ustvarjalno in inovativno delo ter doseganje nadpovprečnih rezultatov pri delu, smo bili v našem kolektivu še posebej veseli, saj je bila med dobitnicami tega prestižnega priznanja naša sodelavka učiteljica slovenščine in nemščine, Sabina Ozmec. Sodelavci smo nagradili njeno dolgoletno delo s tem, da smo jo predlagali komisiji kot dobitnico tega priznanja. Njen prispevek k splošnemu ugledu šole je izjemno opazen, saj je s svojim strokovnim delom in predanostjo pripomogla k večji prepoznavnosti OŠ Rače v regiji, v državi in tudi izven meja Slovenije.

Gospa Sabina Ozmec  37 let ustvarjalno deluje na področju šolske vzgoje in izobraževanja; 25 let kot učiteljica nemščine, 12 let kot učiteljica slovenščine. Njeno pedagoško delo vedno sledi sodobnim spoznanjem pedagoške stroke.

Gospa Sabina je bila dva mandata predsednica sindikata in en mandat članica Sveta OŠ Rače. 25 let je bila vodja aktiva tujih jezikov. Bila je predsednica šolske komisije ter članica komisij področnih in državnih tekmovanj iz znanja nemškega jezika. Vrsto let je bila organizatorica ali soorganizatorica ekskurzij za učence v nemško govoreče dežele. Bila je mentorica krožka nemškega jezika, kjer so več let izdajali časopis v nemškem jeziku. Sedaj je članica šolske tekmovalne komisije za Cankarjevo priznanje in popravljalka NPZ, kjer učenci naše šole dosegajo pri slovenščini nadpovprečne rezultate. Vrsto let je bila mentorica nemške bralne značke, sedaj pa je mentorica Prežihove bralne značke. Vsa leta je bila članica tima šolskega literarnega in likovnega natečaja za frkolinove nagrade. Gospa Sabina je bila 15 let mentorica VESELE ŠOLE. Učenci so v teh letih dosegali številne zavidljive rezultate. (46 srebrnih priznanj, 5 zlatih priznanj, državni prvaki). Prav tako pa je bila tudi organizatorica področnega in državnega tekmovanja iz Vesele šole in članica komisije za ocenjevanje nalog.

Je tudi mentorica novinarskega krožka na šoli, ki skrbi za obveščenost učencev in delavcev šole. Ureja šolski e-časopis e-Frko.  Kar 37 študentov Pedagoške fakultete je pod njenim mentorstvom opravljalo pedagoško prakso, trem mladim učiteljem pa je bila mentorica pri pripravi na strokovni izpit. Odgovorno in predano je na njih prenašala svoje bogate izkušnje, inovativnost in znanje.

Pri svojem delu izkazuje veliko znanja, vztrajnosti, spretnosti ter iznajdljivosti. Redno se udeležuje študijskih skupin, dodatnih izobraževanj, dela z nadarjenimi učenci, z učenci s posebnimi potrebami, s starši, širi znanja o sodobnih pristopih k vseživljenjskemu učenju, osebnostni rasti … Vedno znova si prizadeva za širšo prepoznavnost šole, saj svoje članke objavlja v Občinskih novicah Občine Rače – Fram ter v Večeru (v prilogi Štajerc).

Šola je tudi zaradi njenega bogatega in raznolikega delovanja pridobila naziv »Kulturna šola«. V letu 2016 je prejela posebno priznanje za izredne dosežke na področju literature za leto 2016.

Bila je mentorica učencem, ki so skupaj s člani zgodovinskega krožka pripravili prospekt Rač. Predstavitev je bila prva tovrstna v kraju v slovenskem in nemškem jeziku.

Kot učiteljica nemščine in slovenščine je svoje uspešno strokovno delo izkazovala na različnih področjih. V veliko veselje ji je delo z nadarjenimi učenci pri dodatnem pouku, kar se kaže v izjemnih rezultatih. Učenci so pod njenim mentorstvom osvojili 11 zlatih, 27 srebrnih in 24 bronastih priznanj iz znanja nemškega jezika ter 16 bronastih in 1 srebrno priznanje iz znanja slovenščine.

Za raziskovalno nalogo v nemškem jeziku (Mladi za napredek Maribora) so učenci pod njenim mentorstvom dobili zlato priznanje.  Z učenci pa je prav tako sodelovala v mednarodnem projektu Jezikovni listovnik pri nemščini. Uspešna je bila kot mentorica učencem, ki so sodelovali na natečaju ZPM in Slovensko – Hessenškega društva v pisanju spisov v nemškem jeziku – učenci so bili nagrajeni z letovanjem v Marburg.

Še posebej bogato in pestro je delovanje učiteljice na literarnem področju. Pod njenim mentorstvom nadarjeni učenci sodelujejo s svojimi literarnimi prispevki na mnogih natečajih in dosegajo vidne rezultate – zlata priznanja, vsako leto so izbrani med najboljše literate, na kar smo sodelavci še posebej ponosni.

Pod njenim vodstvom na šoli vsako leto razpišemo šolski literarni natečaj ob dnevu poezije, kjer so nagrajeni najboljši pesniki. Vse prispele pesmi pa so objavljene v zborniku. Sodeluje pri izdaji šolskega literarnega glasila.

Gospa Sabina Ozmec je zaslužna za to, da v 9. razredu najuspešnejši ustvarjalci prejmejo zbirko s svojimi najboljšimi literarnimi prispevki.

Gospa Ozmec pri delu vzpostavlja ugodno psihosocialno klimo v razredu, s čimer pripomore, da učenci iščejo spodbude drug pri drugem in si prizadeva za prevlado pozitivne klime.

Izkazala se je kot zelo dobra razredničarka mnogim generacijam. Učence zna povezati v homogeno skupino, Je dober vodja, vzornica in prijateljica, kadar to potrebujejo. Ima izreden čut za učence, zato jo učenci cenijo in spoštujejo.

Učiteljica Sabina Ozmec je v kolektivu cenjena zaradi vsega naštetega. Predvsem pa jo odlikuje neizmerna predanost učencem, šoli in kolektivu, pomoč sodelavcem, strokovnost v odnosu s starši in neizčrpna energija za uresničevanje njenih številnih idej. Je oseba, ki je z neomajno pripadnostjo in predanostjo šoli, z odgovornostjo do dela, s konstruktivno-kritičnim pogledom na šolske razmere, z odkritosrčno komunikacijo vzgled in ponos sodelavkam in sodelavcem Osnovne šole Rače.

Verjamemo, da bo Šilihovo odličje naši Sabini zahvala za dosedanje delo in velika spodbuda za delo v prihodnje. »Sabina, ponosni smo, da smo tvoji sodelavci.«

Zapisala: Martina Brodej

Dostopnost