Select Page

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo, saj nam to ne dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa pripravili ukrepe, da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe.

 1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.
 2. Ob  vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke. Razkužila so tudi v učilnicah.
 3. Pred začetkom pouka jih sprejema in usmerja odrasla oseba. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouka. Učenci vozači uporabijo prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom in odhajajo s prvim možnim avtobusom (glede na pričetek/zaključek svojega urnika). Na pričetek pouka počakajo v mali telovadnici, po zaključku pa v učilnici, namenjeni varstvu vozačev (bivša angleška učilnica).
 4. Učenec se preobuje pri svoji garderobi in le to takoj zapusti.
 5. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran.
 6. Vodi se evidenca zunanjih obiskovalcev (informator, tajništvo).
 7. Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih informacijah.
 8. Strokovni delavci vodijo seznam (Easistent) prisotnih pri obveznem in razširjenem programu.
 9. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje do svetovalne službein o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.
 10. Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor.
 11. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 12. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
  • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo
  • upoštevanje higiene kašlja
  • zračenje večkrat dnevno
  • vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo
  • učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah
  • na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu
  • po menjavi skupin, čistilka razkuži prostor (mize)
  • po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le te razkuži za seboj oziroma jih za teden dni pusti v karanteni (jih ne uporablja)
  • pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke oziroma se le te odda v karanteno za 7 dni
  • uporaba sanitarij je dovoljena med poukom, počaka se pred njimi, če so zasedena
 13. Učitelj pospremi učence v garderobo ali na kosilo.
 14. Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo.
 15. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.
 16. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži.
 17. Pouk športa poteka tudi v športni dvorani. Do 5. razreda se učenci preoblačijo v razredu. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden.
 18. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, učnih skupinah in dejavnostih RAP-a se učenci med seboj mešajo. Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj na priporočeni razdalji.
 19. RAP, jutranje varstvo in vozači so v svojih skupinah, kjer skušamo ohranjati socialno distanco. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj.
 20. Malica se organizira v matični učilnici.
 21. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes primeren razmak (1,5 m – 2 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži.
 22. Računalniška učilnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti.
 23. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 24. Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.
 25. V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci nad 12 let (skladno s priporočili NIJZ). Učitelji in drugi strokovni delavci so v učilnici lahko brez maske. V primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), je maska obvezna.
 26. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo, oziroma po telefonu. Le izjemoma lahko govorilne ure (npr. sprejem prvošolcev) potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti vodstvo šole obveščeno.
 27. Sestanki zaposlenih bodo potekali v živo ali na daljavo. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.

UKREPI

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.) Starši, zaposleni, učenci
Samo zdrave osebe +
Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih +
Umivanje/razkuževanje rok +
Higiena kihanja in kašlja +
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami +
Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja + težko
Uporaba mask (zaposleni, učenci) +
Čiščenje in razkuževanje površin +
Zračenje prostorov +
Mešanje skupin (šport, izbirni predmeti, učne skupine, dejavnosti RAP) dezinfekcija
Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnica) URNIK, dezinfekcija
Določene poti gibanja (koridor) PROMET
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure) +
Odsvetovanje prireditev e-prireditve
Ekskurzije in šole v naravi Preverjene destinacije
Poseben režim pri predmetu šport (garderobe) Dezinfekcija
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču +
Spodbujanje pouka na prostem +
Poseben režim v jedilnici Dezinfekcija
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce Tajništvo, Informator
Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega Svetovalna služba

Rače, 26. 8. 2020                                                                                         Rolando Lašič, ravnatelj

Protokol …

Dostopnost